Uniwersytet w Białymstoku - strona 168

Prawo Unii Europejskiej - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

Prawo Unii Europejskiej Jest jednolicie stosowane we wszystkich państwach członkowskich, stanowi odrębny porządek prawny od prawa międzynarodowego i prawa wewnętrznego, lecz systemy te uzupełniają się tworząc całość, według doktryny pierwszeństwa prawa unijnego w razie sprzeczności przepisów prawa ...

Prezydent Rzeczypospolitej i organy mu podległe - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

. Prezydent Rzeczypospolitej i organy mu podległe Konstytucja zalicza prezydenta do władzy wykonawczej, jednak jego działania podejmowane w ramach tych kompetencji nie stanowią dosłownie stosowania prawa ani spełniania funkcji administracyjnej, a także nie mogą być zaskarżone do sądu administracyjn...

Publiczne prawo podmiotowe - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 805

Publiczne prawo podmiotowe Jest to katalog uprawnień związanych ze sobą funkcjonalnie i stanowiących element danego typu stosunku prawnego, podmiot posiadający publiczne prawo podmiotowe ma prawo do samodzielnego wyznaczania obowiązków administracji publicznej w określonym zakresie, można je podzie...

Publikacja i promulgacja źródeł prawa - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 4536

. Publikacja i promulgacja źródeł prawa Promulgacja oznacza urzędowe stwierdzenie, że akt doszedł do skutku- wszedł w życie, a publikacja jest urzędowym ogłoszeniem aktu, które nie zawsze pociąga za sobą skutek w postaci jego obowiązywania, um...

Rada gminy, struktura i kompetencje - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

Rada gminy, struktura i kompetencje Rada gminy- organ stanowiący i kontrolny, kontroluje już dokonaną działalność wszelkich gminnych jednostek organizacyjnych, stanowi przepisy prawa miejscowego, wybierana w wyborach powszechnych, organ kolegialny, kadencja 4 lata, posiada kompetencje organizacyjne...

Rada Ministrów - tryb powoływania i reguły odpowiedzialności

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

Rada Ministrów- tryb powoływania i reguły odpowiedzialności Rada Ministrów to naczelny, kolegialny organ państwowy, będący konstytucyjnie władzą wykonawczą o kompetencji generalnej, w jej skład wchodzą Prezes Rady Ministrów i ministrowie, a podmiotami fakultatywnymi mogą być wiceprezesi Rady Minist...

Rodzaje zakładów publicznych - kryteria

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 931

Rodzaje zakładów publicznych Kryterium sposobu tworzenia zakładu: w drodze ustawy na podstawie aktu administracji rządowej lub samorządowej na podstawie zezwolenia organu administracji publicznej Kryterium dostępności usług zakładu: otwarty ograniczony zasięg zamknięte Zasada równości mówi o...

Sądowa kontrola administracji publicznej - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 679
Wyświetleń: 2079

Sądowa kontrola administracji publicznej Sprawują ją sądy powszechne i administracyjne, kontroli podlegają decyzje administracyjne, akty normatywne, umowna działalność organów administracji, sądy administracyjne zajmują się sprawami związanymi z całym procesem administrowania, skargami na bezczynno...

Sądownictwo administracyjne - struktura i ustrój - opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 980

Sądownictwo administracyjne- struktura i ustrój Od 2004 roku struktura polskiego sądownictwa administracyjnego jest dwuszczeblowa i jednocześnie dwuinstancyjna, w pierwszej instancji sprawy należące do właściwości sądów administracyjnych rozpoznają

Samorząd - definicja i rodzaje - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

Samorząd- definicja i rodzaje Jest to pewna forma wykonywania administracji publicznej, wykonują ją zainteresowani obywatele, grupy ludzi, związki ludności, działające na zasadzie równouprawnienia swoich członków, wyposażone przez państwo w określone kompetencje i w zagwarantowaną możliwość korzyst...