Uniwersytet w Białymstoku - strona 167

Organy centralne podległe Sejmowi RP - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2100

Organy centralne podległe Sejmowi RP Do organów centralnych podległych Sejmowi RP można obecnie zaliczyć Głównego Inspektora Pracy ( kontroluje zakłady pracy i nadzoruje przestrzeganie przepisów z zakresu prawa pracy oraz przepisy bezpieczeństwa i

Organy jednoosobowe i kolegialne - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1554

. Organy jednoosobowe i kolegialne- charakterystyka, zalety i wady Jako powody, dla których najczęściej kompetencje administracyjne są lokowane w ręku organów jednoosobowych, można wskazać potrzebę sprawnego i elastycznego funkcjonowania

Pojęcie i klasyfikacja podmiotów prawa administracyjnego - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 854

Pojęcie i klasyfikacja podmiotów prawa administracyjnego Do podmiotów administracji zalicza się państwo, organy administracji państwowej, osoby prawa publicznego (korporacje, zakłady publiczne i fundacje prawa publicznego) a także np. spółki prawa handlowego wykonujące administrację publiczną, są t...

Pojęcie i rodzaje kontroli w administracji - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 658

. Pojęcie i rodzaje kontroli w administracji Kontrola to porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, wyznaczonym przez normy prawne, techniczne, ekonomiczne, itd., kontrola administracji polega na badaniu jej stanu organizacyjnego oraz zachowania się (działania lub niedziałania) ze względu ...

Polecenie służbowe - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1064

Polecenie służbowe Polecenie służbowe jako akt kierownictwa wewnętrznego jest to ustne lub pisemne zlecanie pracownikowi konkretnych obowiązków lub czynności do wykonania, skierowane przez zwierzchnika służbowego, wykonywanie...

Powiat w systemie administracji publicznej - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 602

Powiat w systemie administracji publicznej Zadania własne powiatu są wyliczone w katalogu zamkniętym, zadania powiatu nie mogą pokrywać się z zadaniami gminy, mają charakter uzupełniający i wyrównawczy w stosunku do gminy, powiat powstaje nie po to, aby konkurować z gminą w wykonywaniu zadań public...

Pozycja prawna i zadania gminy - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623

Pozycja prawna i zadania gminy Do zadań gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, sprawy te mogą być załatwiane- w odróżnieniu od spraw administracyjnych, które powinny być załatwiane w określonych przez prawo formach działania- bardzo różnymi metodami, można tu wyróżnić grupy spraw t...

Prawne formy działania organów administracji - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 483

Prawne formy działania organów administracji, rodzaje, podział Prawne formy działania administracji wynikają z zasad i przepisów prawa, na podstawie których w doktrynie i orzecznictwie systematyzuje się działania organów administracji publicznej i są to typowe, zewnętrzne przejawy zachowań organów ...

Prawo do informacji publicznej - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 679

Prawo do informacji publicznej, zasad, procedura Informacja publiczna to każda informacja o sprawach publicznych w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w ustawie, prawo do niej przysługuje każdem...

Prawo sędziowskie - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1204

Prawo sędziowskie Tworzy się je poprzez orzecznictwo sądów administracyjnych- w prawie administracyjnym sądów administracyjnych, które dokonują wykładni norm prawa administracyjnego, a także pokazują, jakie normy i w jaki sposób mają być zastosowane w konkretnym przypadku, sądy wydają rozstrzygnięc...