Uniwersytet w Białymstoku - strona 162

Sposoby nabywania obywatelstwa polskiego-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

Sposoby nabywania obywatelstwa polskiego. Obywatelstwo polskie nabywa się przez urodzenie z rodziców będących obywatelami polskimi lub w inny sposób określony przez ustawę. Ustawa z dnia 15 II 1962 roku o obywatelstwie polskim przewiduje kilka innych sytuacji, gdy możliwe jest nabycie obywatelstwa ...

Sposób tworzenia partii politycznej-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

Sposób tworzenia partii politycznej. Konstytucja określa cechy, jakim musi odpowiadać dana organizacja, by mogła zostać uznana za partię polityczna: członkami partii mogą być tylko obywatele polscy, zrzeszać się mogą w partii na zasadach dobrowolności i równości, celem działalności partii jest w...

Stanowisko prawne prezesa Rady Ministrów-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616

Stanowisko prawne prezesa Rady Ministrów. Prezesa Rady Ministrów można określać mianem szefa rządu. Na płaszczyźnie prawnej premier skupia w swoich rękach szereg istotnych kompetencji. Koncentrują się one na: procesie tworzenia rządu i dokonywaniu w nim zmian - bez wniosku premiera nie może nastąp...

Status prawny posła i senatora-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1197

Status prawny posła i senatora. Dla określenia statusu prawnego używa się ogólnego pojęcia: mandat parlamentarny. Trzeba jednak pamiętać, że pojecie to ma charakter wieloznaczny i używa się go przynajmniej w 3 znaczeniach: jako wynik...

Stosunek NIK do Sejmu i innych organów państwowych-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

Stosunek NIK do Sejmu i innych organów państwowych. Obowiązek NIK wobec Sejmu, odpowiada charakterowi tego organu jako „pomocnika” w realizacji funkcji kontrolnej Sejmu. NIK ma obowiązek regularnego dostarczania pewnych materiałów Sejmowi. Co roku musi dostarczyć analizę wykonania budżetu państwa o...

System organów państwowych RP-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 420

System organów państwowych RP Parlament jest to naczelny organ państwowy złożony z demokratycznie wybieranych przedstawicieli Narodu, realizujący władzę ustawodawczą i sprawującego kontrolę nad funkcjonowaniem władzy wykonawczej, jest cechą wspólną dla wszystkich demokratycznych systemów ustrojowyc...

System prac Sejmu-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

System prac Sejmu. Sposób funkcjonowania parlamentu odpowiada współcześnie jednej z dwóch zasad: zasada sesyjności - polega na tym, że w ramach kadencji Sejmu wyodrębnia się krótsze - kilkumiesięczne odcinki czasowe tzw. sesje, w ramach których izby mogą się zbierać na posiedzenia plenarne. W okres...

System rządów w Konstytucji RP-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 686
Wyświetleń: 2800

System rządów w Konstytucji RP. Konstytucja z 2 IV 1997 r. utrzymała w Polsce parlamentarny system rządów. Organizacja władzy wykonawczej oparta jest na zasadzie dualizmu (prezydent oraz rząd na czele), rząd (i poszczególni ministrowie) ponoszą polityczną odpowiedzialność przed Sejmem, prezydentowi...

System sądów w RP-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 483

System sądów w RP. Konstytucja określa rodzaje sądów, jakie mogą istnieć w Rzeczypospolitej. Obok Sądu Najwyższego istnieją sądy powszechne oraz dwa typy sądów szczególnych - sądy administracyjne i sądy wojskowe. Sądy powszechne to sądy o właściwości generalnej: sprawują one wymiar sprawiedliwości ...

System wyborczy większościowy-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

System wyborczy większościowy. Zasada ta odnosi się do sposobu ustalania wyniku głosowania i występuje alternatywnie wobec zasady większości. Ta ostania, stanowiąca najprostszy sposób ustalania wyników, oznacza, że wybrany został ten, kto uzyskał największą liczbę głosów. Jeśli jest to