Uniwersytet w Białymstoku - strona 161

Miejsce prezydenta RP w systemie organów państwowych-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 651

Prezydent RP - miejsce w systemie organów państwowych. Ustrojową pozycję Prezydenta określa zasada podziału władz. Konstytucja wymienia urząd Prezydenta jako jedno z dwóch podstawowych ogniw władzy wykonawczej. Konstytucja z 1997 roku utrzymała w Polsce parlamentarny system rządów, a ustrojowa pozy...

Pytania prawne w postępowaniu przed Trybunałem konstytucyjnym w Polsce...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 434

Pytania prawne w postępowaniu przed Trybunałem konstytucyjnym w Polsce. Z pytaniem prawnym mamy do czynienia gdy w przypadku rozpatrywania konkretnej sprawy występują wątpliwości co do zgodności z Konstytucją przepisu prawnego, który ma się stać podstawą rozstrzygnięci sądowego. Pytanie prawne jes...

Realizacja funkcji kontrolnej Sejmu za pośrednictwem komisji-opracowan...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 343

Realizacja funkcji kontrolnej Sejmu za pośrednictwem komisji. Wiele ustaw regulujących poszczególne zagadnienia zobowiązuje rząd lub odpowiedniego ministra regularnego przedstawiania sprawozdań i informacji w określonym zakresie. Materiały te stają się przedmiotem obrad komisji lub nawet całej izby...

Referendum i jego rodzaje-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 896

Referendum i jego rodzaje. referendum jest klasyczną formą demokracji bezpośredniej. Polega na wypowiadaniu się przez wyborców w formie głosowania, na tematy będące przedmiotem tego głosowania, a dotyczące spraw całego państwa lub ...

Referendum w prawie polskim-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 791

REFERENDUM W PRAWIE POLSKIM Referendum jest zagwarantowane przez Konstytucję, mówi o tym art. 4 ust.2 : Naród sprawuje władzę przez swych przedstawicieli lub bezpośrednio. Uwidacznia się tu charakter demokracji przedstawicielskiej , której uosobieniem na szczeblu ogólnopaństwowym jest parlament. Pr...

Rozpatrzenie ustawy przez Senat-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 686

Rozpatrzenie ustawy przez Senat Jest koniecznym etapem postępowania ustawodawczego. W odniesieniu do ustaw zwykłych termin zajęcia stanowiska przez Senat wynosi 30 dni od przekazania ustawy uchwalonej przez Sejm. Dla ustawy budżetowej i ustaw pilnych jest to obowiązują inne terminy. Jeżeli Senat w...

Rozporządzenie wykonawcze-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 728

Rozporządzenie wykonawcze. Pojecie i cechy szczególne. Rozporządzenia są prawem powszechnie oowiązującym , mogą dotykać więc sytuacji prawnej oywateli , osó prawnych czy samorządów.zarazem jednak maja charakter podustawowych aktów wykonawczych, co oznacza daleko idące ograniczenia zarówno w stanowi...

Rzecznik Praw Obywatelskich-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 511

Rzecznik Praw Obywatelskich - pozycja ustrojowa, zadania i prawne środki działania. Rzecznik Praw Obywatelskich jest samodzielnym organem konstytucyjnym. Najwłaściwszym określeniem ustrojowego charakteru urzędu rzecznika jest uznanie go za organ ochrony prawa. Zadania rzecznika są bowiem zorientowa...

Samorząd powiatowy-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 938

Samorząd powiatowy. Powiat stanowi środkowy szczebel samorządów lokalnych. Składa się on z graniczących ze sobą gmin (powiat ziemski) bądź też obejmuje cały obszar miasta na prawach powiatu (powiat grodzki). Taki status miasto zyskuje w zasadzie z mocy prawa, jeśli liczy ponad 100 000 mieszkańców a...

Skład Rady Ministrów-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 672

Skład Rady Ministrów. Rada Ministrów jest organem kolegialnym, jako że jej skład ma charakter wieloosobowy, a podstawową formą działania są posiedzenia. Rada Ministrów składać się musi zawsze z Prezesa Rady Ministrów (premiera) i ministrów. Jeśli chodzi o ministrów to Konstytucja różnicuje tę kateg...