Uniwersytet w Białymstoku - strona 142

Prawo obligacyjne - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Kołodko
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1631

Dr Piotr Kołodko, Prawo rzymskie, Prawo obligacyne PRAWO OBLIGACYJNE Zobowiązaniem (obligatio) nazywamy stosunek prawny między dwiema stronami, z których jedna, zwana wierzycielem (creditor), ma prawo domagania się pewnego świadczenia od strony drugiej, ta zaś, zwana dłużnikiem (debitor), ma obowi...

Działania prawne-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Kołodko
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945

DZIAŁANIA PRAWNE zdarzenia prawne - są to zdarzenia które wywołują skutki prawne działania - zdarzenia zależne od woli ludzkiej i wywołujące skutki prawne (drzewko ze wstępu) a) Czynności formalne - czynności w których oświadczenie woli musiało być złożone w ściśle określonej formie, jej uchybie...

Prawa na rzeczy cudzej-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Kołodko
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 756

PRAWA NA RZECZY CUDZEJ (IURA IN RE ALIENA) SŁUŻEBNOŚCI (SERVITUTES) Służebności gruntowe (servitutes praediorum) związana z gruntem i przechodziła na każdoczesnego właściciela gruntu władnącego i służebnego Służebność gruntów wiejskich (rusticorum) Służebności gruntów miejskich (urbanorum) prz...

Nabycie władania rzeczami-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Kołodko
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1057

NABYCIE WŁADANIA RZECZAMI NABYCIE WŁASNOŚCI Nabycie pochodne - przeniesienie prawa własności → Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet. → Do pochodnych sposobów nabycia należą również: przysądzenie w procesie działowym (addiudicatio), legat windykacyjny, nabycie własności rze...

Ochrona posiadania-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Kołodko
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1267

OCHRONA POSIADANIA (OCHRONA POSESORYJNA) już od III w p.n.e. strony powoływały się na samo posiadanie, a nie na tytuł prawny zwycięstwo w tym sporze nie przesądzało kwestii własności, ale dawało silniejszą pozycję w późniejszym procesie posiadaczowi zawsze wolno było siłę odeprzeć siłą - obrona ...

Ochrona władania rzeczami-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Kołodko
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 931

OCHRONA WŁADANIA RZECZAMI OCHRONA WŁASNOŚCI (OCHRONA PETYTORYJNA) Do ochrony prawa własności służyły powództwa petytoryjne (actiones in rem skuteczne erga omnes): rei vindicatio i ac...

Władanie rzeczami-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Kołodko
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 826

WŁADANIE RZECZAMI WŁASNOŚĆ Początkowo własność wykształciła się na rzeczach ruchomych. Według jednej z hipotez przedmiotem majątku była familia, a pater familias przysługiwało prawo zarządu. Według innych hipotez własność była podzielona f...

Rzymskie systematyzacje prawa prywatnego-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Kołodko
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 707

RZYMSKIE SYSTEMATYZACJE PRAWA PRYWATNEGO Systematyka ustawy XII tablic Po długich walkach plebejuszy z patrycjuszami o spisanie prawa w 451 r. p.n.e. wybrano 10-cio osobowy zespół - decemwirów. W pierwszym roku urzędowania zespołu spisano 10 t...

Prawo pozytywne - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Beata Kornelius
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 917

Prawo pozytywne Z określeniem tym wiążą się różne znaczenia, najczęściej używane jest w celu przeciwstawienia go jakiemuś innemu rodzajowi prawa. Prawo pozytywne - rozumiane jako prawo mające w ogóle swe źródło w ludzkiej działalności, np....

Rodzaje przepisów prawnych - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Beata Kornelius
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 644

Ius cogens - ius dispositivum Przepisy o charakterze iuris cogentis są przepisami bezwzględnie stosowanymi. W sytuacjach unormowanych w przepisach iuris cogentis podmioty prawa nie mają żadnej możliwości wyboru sposobu zachowania się, muszą zachować się tak, jak nakazuje przepisy (pod rygorem ponie...