Uniwersytet w Białymstoku - strona 139

Hierarchia aktów prawnych i gałęzie prawa - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Beata Kornelius
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1862

Hierarchia generalnych aktów prawnych Prawo określa, jakie rodzaje generalnych aktów prawnych mogą być wydawane w danym państwie oraz ustala, które ograny mają kompetencje do wydawania danego rodzaju aktów prawnych. W Polsce aktami o mocy powszechnie obowiązującej są: konstytucja ustawy ratyfiko...

Konwencje dotyczące struktury norm prawnych - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Beata Kornelius
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

Konwencje dotyczące struktury norm prawnych Struktury jednoelementowe Niektórzy autorzy określoną wypowiedź nazywają normą prawną, jeżeli tylko wskazuje ona sposób należytego postępowania, np. „nie kradnij”, „nie zabijaj” itp. Struktury dwuelementowe Rzecznicy tego stanowiska uważają, że wszystk...

Legalność a legitymizacja działań władczych - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Beata Kornelius
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1022

Legalność a legitymizacja działań władczych Legalność władzy - pochodzenie jest zgodne z prawem, jest związane prawem, władza działa w granicach zawartych w normach prawnych, zasada praworządności (przestrzeganie prawa). Władza legalna, to władza, której geneza jest związana prawem i jest praworzą...

Luki w prawie i sposoby ich wypełniania - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Beata Kornelius
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1659

Luki w prawie i sposoby ich wypełniania Luka w prawie jest to sytuacja, w której nie obowiązuje norma prawna bezpośrednia określająca skutki pozytywne danego stanu faktycznego, a w ocenie organu stosującego prawo norma taka powinna obowiązywać. Jeżeli organ stwierdzi istnienie luki, to powinien ją ...

Pojęcie stosunku prawnego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Beata Kornelius
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 161
Wyświetleń: 742

Pojęcie stosunku prawnego, elementy jego budowy oraz rodzaje stosunków prawnych Stosunek prawny jest szczególnym rodzajem stosunku społecznego tetycznego, którego powstanie, zmiana, wygaśnięcie jest regulowane przez przepisy prawa. Elementy budowy stosunku prawnego: a). podmiot - czyli strony stos...

Prawa pozytywne w sensie przedmiotowego i podmiotowego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Beata Kornelius
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

PRAWA POZYTYWNE W SENSIE PRAWA PRZEDMIOTOWEGO I PODMIOTOWEGO Prawo pozytywne- IUS POSITIVUM od średniowiecza- pochodzi od słowa ius positum- położenie, stanowisko K Oliveerona "Law as Fact"- "Prawo to fakt". W starożytności termin ten nie był znany (prawo pozytywne), natomiast ...

Komisje Rządowe Wielkie, Rada Nieustająca - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Marcin mysko
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 672

Komisje rządowe wielkie w XVIII w - Komisja Skarbowa Koronna i Komisja Skarbowa dla Wielkiego Księstwa - powołane w 1764, przewodniczył minister - podskarbi, obok nich 9-16 członków, kadencja 2 lata, Komisja odpowiedzialna przed sejmem, któremu składała sprawozdania i otrzymywała absolutorium. Zada...

Księga Elbląska - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Marcin mysko
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 672
Wyświetleń: 1568

Charakterystyka Księgi Elbląskiej, postępowanie sądowe wg. Księgi Elbląskiej - zwana jest Najstarszym Zwodem Prawa Polskiego, jest najcenniejszym spisem prawa zwyczajowego - została odkryta w Elblągu w XIX wieku, została sporządzona przez autora niemieckiego, prawdopodobnie mnicha, będącego urzędn...

Prawa Kardynalne - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Marcin mysko
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1120

Prawa kardynalne - ich charakter, redakcje i zakres regulacji Prawa kardynalne są to ustawy przeforsowane w latach 1767-1768 w Warszawie na sejmie, zwanym „Repninowskim”, obejmowały podstawowe zasady ustroju

Prawo karne - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Marcin mysko
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 749

PRAWO KARNE (wczesne średniowiecze) Najstarszą formą reakcji na przestępstwo była reakcja rodu pokrzywdzonego na ród winowajcy (krwawa zemsta lub zemsta rodowa). Wolno będzie postępować proces wyodrębnienia kategorii przestępstw naru...