Uniwersytet w Białymstoku - strona 138

Referat o EU - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Halina Bielicka
 • Język niemiecki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

EU-Kommission will Warnhinweise verschärfen Die EU-Kommission will einem Medienbericht zufolge bei Zigarettenpackungen drei Viertel der Fläche für Fotos und Gesundheitswarnungen reservieren. Zudem soll der Gebrauch von Geschmacksstoffen eingeschränkt werden, was das Aus für Menthol-Zigaretten bedeu...

Administracja i sądownictwo w Monarchii stanowej - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 210
Wyświetleń: 700

ZGROMADZENIE STANOWE (SEJMY WALNE (wielkie), PROWINCJONALNE): - współistnienie sejmów walnych, prowincjonalnych i sejmików ziemskich - powstały, gdy na zjazdach zaczęła pojawiać się szlachta - zwoływane przez króla (walne) - sejm walny: rad...

Podział społeczeństwa w monarchii stanowej - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 868

SZLACHTA - najszersze prawa, mogli sięgać po pełnię władzy politycznej, stan zamknięty; warunki bycia szlachcicem: urodzenie w rodzinie szlacheckiej, po 1505 tylko ojciec musiał być szlachcicem, nobilitacja - podniesienie do stanu szlacheckiego, dokonywał go król w zamian za pomoc finansową, umarzan...

Unia Polski z Litwą - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 721

UNIA POLSKI Z LITWĄ szereg aktów prawno-państwowych i stanów faktycznych: od prób inkorporacji do sojuszu Unia w Krewie tron polski, ręka Jadwigi, chrzest w obrządku łacińskim, przyłączenie Litwy i Rusi do Korony - dla Jagiełły unia personalna...

Prawo konfliktów zbrojnych - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • prof Maciej Perkowski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1204

Prawo konfliktów zbrojnych Wojna - stan walki orężnej między państwami, przeciwstawny pokojowi, Konflikt zbrojny - wszelkie przejawy walki zbrojnej, niezależnie od tego czy strony wojujące traktują je jako wojnę w znaczeniu tradycyjnym, Użycie siły - pojęcie obejmujące swoim zakresem konflikty zb...

Powództwa konkurencyjne - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztod Szczygielski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784

POZASĄDOWA OCHRONA ROSZCZEŃ PRYWATNYCH POMOC WŁASNA - realizowana była siłami zainteresowanej jednostki lub grupy społecznej. Miała 2 postacie: a)) Pomoc własna o charakterze zaczepnym (ofensywna) - zmierza do zmiany istniejącego stanu rzeczy, tzw. samopomoc. Była legalna do czasu Digestów w który...

Podstawowe zasady działania UE

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Agnieszka Jabłońska-Wawrzycka
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 728

Podstawowe zasady działania UE: Unia zapewnia spójność swoich poszczególnych polityk i działań, uwzględniając wszystkie swoje cele i zgodnie z zasadą przyznania kompetencji (art. 2f TFUE, Wykonywanie kompetencji UE podlega zasadom pomocniczości i proporcjonalności Unia działa wyłącznie w granicach ...

Prawo Unii Europejskiej - Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Agnieszka Jabłońska-Wawrzycka
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 812

Prawo UE: Prawo Unii Europejskiej (pot.„prawo unijne”) i normy dotyczące nowych form współpracy w ramach UE stanowią łącznie prawo europejskie w węższym znaczeniu Prawo unijne jest samodzielnym systemem prawnym, który wiąże nie tylko państwa członkowskie lecz także określa bezpośrednio prawa i obo...

Źródła prawa w systemie prawa stanowionego i zwyczajowego - omówienie...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Beata Kornelius
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1029

Źródła prawa w systemie prawa stanowionego i zwyczajowego System prawa stanowionego: System prawa zwyczajowego: stanowienie - stanowienie umowa - umowa prawo zwyczajowe (międzynarodowe) - zwyczaj - fakty prawotwórcze - precedens - konwenans konstytucyjny Fakty prawotwórcze Fakty prawotwórcze ...

Dyrektywa o dwustronnym charakterze normy prawnej - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Beata Kornelius
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

DYREKTYWA O DWUSTRONNYM CHARAKTERZE NORMY PRAWNEJ Czy stosunek prawny mają charakter jednostronny czy dwustronny w przepisach? Art.140 k.c.- stosunek własności rodzi korelatywne obowiązki bądź uprawnienia. Norma ta jest dwustronna- obowiązek spoczywa na innych właścicielach. PATI to obowiązek zn...