Uniwersytet w Białymstoku - strona 137

Władza książęca w dobie rozbicia dzielnicowego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651

Władza książęca w dobie rozbicia dzielnicowego Zasada senioratu vs. Walki między książętami o dominacje W miarę zaniku władzy princepsa(seniora) w dzielnicach książęta przejmowali jego uprawnienia. Książęta rządzili wraz z radą książęcą i wiecem...

Władza ustawodawcza i sądownicza RP - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 609

1) SEJMIKI - szlachta realizowała poprzez nie swoje prawa, były narzędziami demokracji bezpośredniej - były to zebrania ogółu szlachty z danego terytorium, decydującą rolę odgrywała szlachta-posesjonaci - decyzje podejmowane są zgodą powszechną - nie ma głosowania, przewodniczy MARSZAŁEK - udzia...

Zobowiązania i spadki - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644

ZOBOWIĄZANIA Istota zobowiązania i jego powstawanie: zobowiązanie - świadczenie oparte na wierzytelności - czyli stosunku prawnym pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem, na mocy którego wierzyciel ma prawo domagać się od dłużnika określonego świadczenia pod rygorem egzekucji powstanie zobowiązań - al...

Dowody w procesie kognicyjnym - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Dowody w procesie kognicyjnym Postępowaniem dowodowym kierował sędzia, którego zadaniem było należyte wyjaśnienie okoliczności sprawy, na podstawie dowodów przedstawionych przez strony. Niektórzy autorzy mówią o wprowadzeniu tzw. legalnej teorii dowodów, polegającej na narzuceniu sędziemu sztywnych...

Działania prawne - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 623

DZIAŁANIA PRAWNE zdarzenia prawne - są to zdarzenia które wywołują skutki prawne działania - zdarzenia zależne od woli ludzkiej i wywołujące skutki prawne (drzewko ze wstępu) a) Czynności formalne - czynności w których oświadczenie woli musiało być złożone w ściśle określonej formie, jej uchybie...

Obrona procesowa - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

Obrona pozwanego w procesie formułkowym Proces tylko wtedy mógł się toczyć, gdy pozwany przynajmniej zaprzeczał twierdzeniom powoda (negacja). Negacja pozwanego nakładała na powoda obowiązek przeprowadzenia dowodu na prawdziwość jego twierdzeń zawartych w intentio. Innym środkiem do obrony pozwane...

Ograniczenia władzy sędziego i egzekucja wyroku - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 420

Ograniczenia władzy sędziego -Pluris petitio- nadmiernego żądania. Miało miejsce gdy powód domagał się więcej niż mu się należy i z innej podstawy prawnej niż mu się należy. We wszystkich tych przypadkach sędzia bez względu na to, co wynikało z postępowania dowodowego był zobowiązany uwolnić pozwan...

Powództwa cywilne - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651

Ius quod actiones pertinet- Prawo, które dotyczy powództw. Prawo zwane często w odróżnieniu od prawa materialnego prawem formalnym, ma względem prawa materialnego wtórny i nadzwyczajny charakter. Jeśli podmiot, na którym ciąży jakiś obowiąze...

Rozwój historyczny procesu rzymskiego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

Rozwój historyczny procesu rzymskiego W najdawniejszych czasach rzymskich jedynym sposobem realizacji praw prywatnych była tzw. pomoc własna. Spełniała ona zapewne rolę pozytywną, ale niosła z sobą niebezpieczeństwo anarchii, stanowiąc zagrożenie ładu społecznego. Prawo odmawiało ochrony posiadaczo...

Rzymski proces karny - deszczułki przysięgłych - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

„RZYMSKI PROCES KARNY - DESZCZUŁKI PRZYSIĘGŁYCH” STRESZCZENIE ARTYKUŁU JANA STANISŁAWA PARTYKI Jan Partyka opisuje w swoim artykule poszczególne osoby, które brały udział w procesie rzymskim, jak i również sam proces karnym. Systematyczna i uporządkowana forma opisu pozwala, na szczegółowe prześle...