Uniwersytet w Białymstoku - strona 125

Banki komercyjne na rynku pieniężnym-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Robert Ciborowski
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

16 Banki komercyjne na rynku pieniężnym Bank jest instytucją pośredniczącą w kontaktach między kredytodawcami i kre­dytobiorcami oraz nastawioną na zysk. Banki komercyjne zarabiają pieniądze dzięki udzielaniu pożyczek według wyższej stopy procentowej niż stopa płaco­na za uzyskiwanie i utrzymywanie...

Ekonomia jako nauka-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Robert Ciborowski
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 301

17 Ekonomia jako nauka. Ekonomia jako naukę zajmującą się badaniem zachowania podmiotów gospodar­czych w dziedzinie wykorzystania ograniczonych środków, które mo­gą być w rozmaity sposób zastosowane w sferze produkcji, podziału, wymiany i konsumpcji. W badaniach tych stara się ona ustalić określon...

Fazy cyklu konionktuarnego-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Robert Ciborowski
 • Ekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 399

18 Fazy cyklu koniunkturalnego Popatrzmy na przebieg cyklu koniunkturalnego. Wyróżniamy cztery jego fazy. Zacznijmy opis od najwyższego poziomu aktywności gospodarczej. Jest to szczyt (dobrej koniunktury w danym cyklu), zwany także emfatycznie rozkwitem. Niektórzy autorzy używają również przejęteg...

Funkcje inflacji-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Robert Ciborowski
 • Ekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 455

19 Funkcje pieniądza: -miernika wartości - pieniądz mierzy i wyraża wartość towarów, wartość wyrażona w pieniądzu to cena, pieniądz pełni tę funkcję idealnie, tzn. nie trzeba go faktycznie posiadać, by wyrazić wartość towaru -środka cyrkulacji (pośrednika wymiany) - pośredniczy w wymianie towarowe...

Główne przyczyny inflacji-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Robert Ciborowski
 • Ekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 343

20 Główne przyczyny inflacji Inflacja ciągniona przez popyt występuje najczęściej w okresach wo­jen, kiedy olbrzymie wydatki państwa na zbrojenia i wysoki stopień wykorzy­stania zdolności produkcyjnych powodują szybki, nieraz wręcz gwałtowny wzrost cen. W krajach gospodarczo mniej rozwiniętych, w ...

Nakłady i koszty-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Robert Ciborowski
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

24 Nakłady i koszty. Użycie czynników wytwórczych mierzone w jednostkach naturalnych (fizycznych: metrach, sztukach itp.) nazywamy nakładami na produk­cję. Te same nakłady wyrażone w jednostkach pieniężnych nazywamy kosztami produkcji. ...

Pieniądz kruszcowy-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Robert Ciborowski
 • Ekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1120

26 Pieniądz kruszcowy Jeśli pominąć różne przedhistoryczne formy pieniądza (o których mówiliśmy w rozdziale 3), pieniądz kruszcowy to pierwszy rozwinięty system pieniężny, który, w różnych odmianach, działał przez wiele wieków. Pieniąd...

Pojęcie cyklu koniunkturalnego-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Robert Ciborowski
 • Ekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 616

28 Cykl koniunkturalny Kiedy spojrzymy na rozwój gospodarki kapitalistycznej w ciągu ostatnich dwustu lat, stwierdzimy, że wzrost gospodarczy nie odbywał się w sposób gładki. Aktywność gospodarki, mierzona wielkością produktu krajowego...

Pojęcie wzrostu ekonomicznego-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Robert Ciborowski
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 420

29 Wzrost gospodarczy to zwiększenie się rocznej produkcji dóbr i usług w kraju. Jeśli w kolejnym roku w całej gospodarce uda się sprzedać więcej towarów i usług niż w roku poprzednim - mamy do czynienia ze wzrostem gospodarczym. Kiedy jesteśmy w stanie więcej zarobić, źródłem wzrostu jest nasza pra...

Polityka fiskalna-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Robert Ciborowski
 • Ekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 378

30 Polityka fiskalna Polityka fiskalna zajmuje się kształtowaniem dochodów i wydatków pańs­twowych. Zakres jej działania jest różny, co w poszczególnych krajach zależy między innymi od historycznie kształtujących się rozwiązań instytucjonalnych. Na przykład we Francji był on zawsze znacznie większy...