Uniwersytet w Białymstoku - strona 123

Termin do wniesienia skargi o wznowienie postępowania-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 357

39. Termin do wniesienia skargi o wznowienie postępowania i termin dopuszczalności wznowienia. 3 miesiące o wznowienie skargi Zasadniczo liczy się od dnia, w którym strona dowiedziała się o okoliczności stania się podstawą do wznowienia. Jeżeli podstawą do wznowienia jest brak należytej reprezenta...

Treść skargi-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 917

Treść (elementy) skargi. Biorąc pod uwagę treść art. 57 paragraf 1 PPSA i art. 46 par 1 i 2 należy uznać, że skarga wnoszona do sądu administracyjnego powinna zawierać następujące elementy: oznaczenie sadu do którego skarga jest wnoszona oznaczenie stron tzn. skarżący - imię, nazwisko, adres; ewe...

Wniesienie skargi do sądu administracyjnego na działanie lub bezczynno...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 735

14. Tryb wniesienia skargi do sądu administracyjnego na działanie lub bezczynność organu administracji Obecnie skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działania lub bezczynność jest przedmiotem skargi. Po otrzymaniu takiej skargi organ ma pewne prawa i obowiązki i polegają one na tym, że:...

Uczestnicy postępowania na prawach stron-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 980

10. Uczestnicy postępowania na prawach stron. Uczestnik postępowania to podmiot nie będący stroną, który ma prawo brać udział w postępowaniu sądowoadministracyjnym i korzystać w zasadzie z wszelkich uprawnień, które przysługują stronie. Podział w zależności od tego w jaki sposób uzyskują oni status...

Zasady orzekania w I instancji-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 518

30. Zasady orzekania w I instancji. a) czy sąd jest związany zarzutami skargi? Sąd nie jest związany zarzutami skargi, oznacza to że sąd bierze pod uwagę wszelkie istotne naruszenia prawa jakich dopuścił się organ administracji przy wydaniu zaskarżonego aktu albo przy podjęciu zaskarżonej czynnośc...

Zasady zwrotu kosztów postępowania pomiędzy stronami-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 448

52. Zasady zwrotu kosztów postępowania pomiędzy stronami. a) w postępowaniu przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi Zasada odpowiedzialności za wynik postępowania. Jest to zasada podstawowa. Ustawa przyjmuje zasadę zwrotu kosztów postępowania jednej stronie przez drugą stronę. W postępowaniu p...

Zobowiązany-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 392

Zobowiązany - ustawa nie zawiera definicji normatywnej zobowiązanego. Na podstawie rozwiązań prawnych przyjętych w ustawie przyjmuje się, że zobowiązanym jest podmiot, który ma prawny obowiązek wykonania aktu administracyjnego lub innego orzeczenia (przepisu prawnego), jeżeli podlega ono

Pieniądz reglamentowy w gospodarce kapitałowej-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Robert Ciborowski
 • Ekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 462

1 Pieniądz reglamentowany w gospodarce kapitalistycznej. Ogólne regu­ły działania przedsiębiorstw i gospodarstw domowych pozostają tu podobne jak w poprzednich systemach, z tym że zakres swobody wyboru tych podmiotów gospodarczych jest w sposób istotny ograniczony, głównie właśnie w odniesieniu do p...

Kredyt lombardowy-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Robert Ciborowski
 • Ekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

3 Kredyt lombardowy jest udzielany bankom pod zastaw niektórych papierów wartościowych (obligacji, weksli skarbowych i weksli przedsiębiorstw) i ma na celu udzielenie przejściowej pomocy bankom, które znalazły się w trudnej sytuacji. Stopa lom...

Typowe pozycje banku centralnego-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Robert Ciborowski
 • Ekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 847

4 Typowe pozycje bilansu banku centralnego Aktywa (środki własne) Pasywa (długi i zobowiązania) 1. Zapasy w złocie 1. Pieniądz rezerwowy 2. Należności zagraniczne 2. Gotówka w obiegu 3. Udzielone kredyty 3. Obowiązkowe lokaty banków budżetowi państwa 4. Dobrowolne lokaty banków i instytucji innym ...