Uniwersytet w Białymstoku - strona 122

Prawo pomocy-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

51. Prawo pomocy. a) forma, inicjatywa i warunki przyznania Art. 243. § 1. Prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Wniosek ten wolny jest od opłat sądowych. § 2. Przyznanie prawa pomocy przed lub w toku postępowania ro...

Rodzaje wyroków w przypadku uwzględnienia skargi na decyzję administra...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

31. Rodzaje wyroków w przypadku uwzględnienia skargi na decyzję administracyjną. a) kiedy sąd uchyli zaskarżoną decyzję? Sąd uchyli decyzję lub postanowienie jeśli stwierdzi: - naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy - naruszenie prawa proceduralnego, stanowiącego podsta...

Roszczenie odszkodowawcze-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

Roszczenie odszkodowawcze Ustawa z 11.05.1995 r. o NSA przewiduje roszczenie o odszkodowanie w następujących przypadkach: gdy osoba poniosła szkodę wskutek niewykonania orzeczenia NSA (art.31 ust.4) - odszkodowanie przysługuje od organu, który nie wykonał orzeczenia NSA. Organ ten orzeka o odszkod...

Rozprawa-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 455

Rozprawa - jest formą postępowania wyjaśniającego. Umożliwia koncentrację w jednym miejscu i czasie wszystkich uczestników postępowania w danej sprawie, którzy ustnie i bezpośrednio dokonują poszczególnych czynności procesowych. Rozprawę należy przeprowadzić obligatoryjnie, gdy: Zapewni to przyspi...

Skarga kasacyjna-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1253

35. Skarga kasacyjna. a) co to jest? SKARGA KASACYJNA- jest instytucją procesową, która stwarza możliwość prawną legitymowanym podmiotom żądania weryfikacji orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego przez Naczelny Sąd Admin...

Skutki niewykonania przez organ wyroku sądu-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

33. Skutki niewykonania przez organ wyroku sądu. Skutki niewykonania orzeczenia sądu przez organ administracji publicznej reguluje przepis art. 154 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, który stanowi: § 1. W razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność ora...

Strony postępowania sądowoadministracyjnego-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 378

9. Strony postępowania sądowoadministracyjnego. W postępowaniu tym występują 2 strony, jedną z nich jest skarżący czyli osoba, która wnosi skargę na działania lub bezczynność adm. Drugą stroną jest organ adm., którego działanie lub bezczynność jest przedmiotem skargi. Stroną skarżącą mogą być: ka...

System nadzwyczajnych trybów postępowania-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 987

System nadzwyczajnych trybów postępowania składa się z postępowania w sprawie wznowienia postępowania, postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, postępowania w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji dotkniętej wadami niekwalifikowanymi bądź decyzji prawidłowej. System ten jest oparty na...

Termin do wniesienia skargi na działanie organu administracji-opracowa...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 301

19. Termin do wniesienia skargi na działanie organu administracji. Zachowanie wymaganego terminu do wniesienia skargi. Długość tego terminu uzależniony jest od tego kto wnosi skargę. Moment od którego liczy się bieg terminu uzależniony jest od tego jaka czynność jest przedmiotem skargi. Dla strony...