Uniwersytet w Białymstoku - strona 118

Weryfikacja postanowień w toku instancji-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

16. Weryfikacja postanowień w toku instancji. Zażalenie jest środkiem zaskarżenia służącym od postanowień. Zażalenie służy tylko na te postanowienia, co do których przepisy szczególne przewidują wprost o ich zaskarżalności w drodze zaża...

Wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 651

15/03. Wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym. Wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym.Wierzycielem jest ten kto żąda wykonania obowiązków podlegających egzekucji. Rola wierzyciela w postępowaniu administracyjnym jest inna jak w postępowaniu sądowym, ze względu na brak możliwości rozporządzania proc...

Współdziałanie organów w rozpatrywaniu spraw indywidualnych-opracowani...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 287

27. Współdziałanie organów w rozpatrywaniu spraw indywidualnych Współdziałanie będzie występować wtedy, gdy w jakiejś sprawie ma miejsce przecinanie się zakresów działania dwóch lub kilku podmiotów. Motyw - rozszerzenie kręgu podmiotów uczestniczących we współdecydowaniu o określonym problemie mają...

Wszczęcie postępowania administracyjnego-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 791

Wszczęcie postępowania administracyjnego Wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu ma miejsce wtedy, gdy organ administracji publicznej z własnej inicjatywy postanowił zająć się daną sprawą administracyjną....

Wyłączenie organu lub pracownika-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 364

Wyłączenie (art. 24 - 27 kpa) → przesłanki art. 24 § 1 kpa oraz art. 24 § 3 kpa. W celu zagwarantowania prawdy obiektywnej i bezstronności w załatwieniu sprawy, ustawodawca wprowadził instytucję wyłączenia pracownika oraz wyłączenia organu z załatwienia konkretnej sprawy administracyjne. Wyłączenie...

Wymagania formalne podania, skutki braku-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 966

8/2. Wymagania formalne podania, skutki braku. Wg. art.63§2 Podanie powinno zawierać, co najmniej: 1.) Oznaczenie wnioskodawcy - rozróżniamy w zależności od tego, kto jest wnioskodawcą. Jeżeli osoba fizyczna, wystarcza zazwyczaj imię i nazwisko, mogą być potrzebne dokładniejsze dane np. PESEL. Nat...

Wywłaszczenie praw nabytych-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1295

10/01. Wywłaszczenie praw nabytych. Zgodnie z art.155 kpa decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sp...

Załatwianie skarg i wniosków-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 406

6. Załatwianie skarg i wniosków. Jako podmiot uprawniony do składania petycji, skarg i wniosków do organów państwowych, samorządu terytorialnego i organizacji społecznych wskazuje się: - każdego - organizacje społeczną, zawodową, samorządową, spółdzielczą, stowarzyszenie - mogą wnosić w interesie...

Zagadnienia wstępne - pojęcie,tryb

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 455

8. Zagadnienia wstępne - pojecie,tryb. Zagadnienie wstępne (kwestia wstępna, prejudycjalna, wpadkowa) - rozstrzygnięcie zagadnienia materialno-prawnego, będącego we właściwości innego organu, mającego charakter zagadnienia otwartego (wcześniej nierozstrzygalnego) i samoistnego, od którego rozstrzyg...

Zakaz reformationis in peius-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1904

40/3. Zakaz reformationis in peius - w kpa i sądowoadm. Zakaz reformationis in peius - (nie jest wprowadzony, ale postuluje się za jego wprowadzeniem do prawa administracyjnego, cywilnego i karnego) - istota tego zakazu polega na tym, że organ odwoławczy nie może zmienić rozstrzygnięcia zawartego w...