Uniwersytet w Białymstoku - strona 117

Teoria wadliwości decyzji-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1106

37/2. Teoria wadliwości decyzji. System weryfikacji. Teorie wadliwości aktu administracyjnego. Decyzja administracyjna jest prawidłowa, jeżeli łącznie spełnia dwie przesłanki: zgodna jest z normami materialnego prawa administracyjnego; została wydana zgodnie z normami procesowego prawa administrac...

Terminy - zasady obliczania

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 462

14. Terminy. Termin - odcinek czasu wyznaczony do dokonania czynności procesowej lub załatwienia sprawy administracyjnej. Wyróżnia się: a. terminy ustawowe - zawarte w przepisach prawa, b. terminy urzędowe - wyznaczone przez organ administracji publicznej. Zarówno jedne, jak i drugie dzieli się...

Terminy w postępowaniu administracyjnym-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 504

: Terminy w postępowaniu administracyjnym W ramach postępowania administracyjnego pracownicy organu, strony oraz inni uczestnicy (np. świadkowie, instytucje rządowe lub samorządowe) zobowiązani są do podejmowania określonych działań (np. usunięcia nieprawidłowości w złożonym podaniu) w wyznaczonym ...

Tryb składania skargi do WSA i gwarancje skuteczności wniesienia-oprac...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1099

3/2. Tryb składania skargi do WSA i gwarancje skuteczności wniesienia. Zgodnie z art. 54 par 1 ustawy psa „Skargę do sądu adm. wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi”. Organ nie jest właściwy do podjęcia czynności sprawdzających dopuszczalność ska...

Uchylenie lub zmiana decyzji prawidłowej lub dotkniętej wadą niekwalif...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1302

48/02. Uchylenie lub zmiana decyzji prawidłowej lub dotkniętej wadą niekwalifikowaną Postępowanie w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji dotkniętych wadami niekwalifikowanymi bądź decyzji prawidłowych. Elementem charakterystycznym postępowania administracyjnego jest dopuszczenie możliwo­ści wyelimi...

Udostępnianie akt sprawy-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

Udostępnienie akt sprawy. Opiera się na zasadzie jawności wobec stron. Mając dostęp do akt sprawy strona może skutecznie bronić swoich interesów. Organ administracji publicznej w każdym stadium postępowania jest obowiązany umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i...

Umorzenie postępowania egzekucyjnego-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 574

4/3. Umorzenie postępowania egzekucyjnego. Umorzenie postępowania egzekucyjnego - oznacza jego zakończenie bez osiągnięcia właściwego celu z woli wierzyciela lub na skutek trwałych przyczyn, powodujących niedopuszczalność, bezprzedmiotowość lub niecelowość prowadzenia egzekucji. Umorzenie postępowa...

Właściwość delegacyjna w postępowaniu administracyjnym i podatkowym-op...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 11018

13/1. Właściwość delegacyjna w post. adm. i podatkowym. Właściwość delegacyjna. Kpa dopuszcza możliwość przekazania rozpoznania i rozstrzygnięcia danej sprawy, czynności procesowej w określonej sprawie, będącej przedmiotem postępowania, jednemu organowi adm. publ. przez drugi organ. Taka możliwość...

Właściwość delegacyjna-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 364

1. Właściwość delegacyjna. Kpa dopuszcza możliwość przekazania rozpoznania i rozstrzygnięcia danej sprawy, czynności procesowej w określonej sprawie, będącej przedmiotem postępowania, jednemu organowi adm. publ. przez drugi organ. Taka możliwość jest przewidziana w przypadku wyłączenia organu adm. ...

Właściwość organów administracyjnych-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 511

Właściwość - wyróżniamy: Rzeczową Miejscową Instancyjną Delegacyjną Właściwość rzeczowa - wynika z przepisów o zakresie działania organów pod pojęciem przepisów o zakresie działania, wyróżniamy przede wszystkim przepisy prawa materialnego, z których wynikają kompetencje organów do załatwiania s...