Uniwersytet w Białymstoku - strona 116

Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1127

49/2. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji - celem jego jest ustalenie, czy decyzja nie jest dotknięta kwalifikowaną wadą, przede wszystkim materialno-prawną, wyliczoną wyczerpująco w art.156§1, powodującą jej nieważność. A...

Postępowanie wstępne przed WSA-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 889

24. Postępowanie wstępne przed WSA Następuje skompletowanie akt niezbędnych do rozpoznania sprawy, które jest niezbędne do ustalenia dopuszczalności podjęcia postępowania w sprawie. Po otrzymaniu skargi na akt lub czynność (bezczynność) organu wykonującego adm. publ. i skompletowaniu akt przewodnic...

Prokurator w kodeksie postępowania administracyjnego-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

57/01. Prokurator w kpa. Prokurator - prokuraturę stanowią: Prokurator Generalny oraz podlegli mu prokuratorzy powszechnych i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury. Prokurator Generalny jest naczelnym organem prokuratury i sprawuje ją minister właściwy ds. sprawiedliwości. Prokuratorami ...

Protokoły i adnotacje-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

Protokoły, adnotacje. Wynikają z zasady pisemności. Protokół - jest to podstawowa forma utrwalenia na piśmie czynności procesowych. Powinien odpowiadać wymaganiom formalnym i materialnym, pod tym względem podlega kontroli procesowej. Z protokołu powinno wynikać, kto, kiedy, gdzie i jakich czynnośc...

Przywrócenie terminu-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 833

4. Przywrócenie terminu - instytucja przywrócenia terminu może być stosowana w przypadku uchybienia terminu przez stronę lub innego uczestnika postępowania albo przez osobę zainteresowaną. Instytucja ta służy usunięciu ujemnych skutków...

Rozwój prawa administracyjnego procesowego-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

18. Rozwój prawa administracyjnego procesowego. Rozwój postępowania administracyjnego w Polsce . Polska należała do tych nielicznych państw, które już w okresie międzywojennym skodyfikowały całą procedurę administracyjną. Na procedurę składały się: rozporządzenie Prezydenta RP z 22.03.1928 r. o po...

Rygor natychmiastowej wykonalno_ci decyzji.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1043

21. Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji. Istotą tej instytucji jest to, że decyzja staje się wykonalna i stanowi tytuł egzekucyjny, mimo, że nie jest o...

Stosunek postępowania egzekucyjnego do orzekającego-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1092

54/03. Stosunek postepowania egzekucyjnego do orzekającego. Stosunek postępowania egzekucyjnego do postępowania orzekającego - celem zarówno jednego, jak i drugiego jest doprowadzenie do realizacji normy prawa materialnego. W postępowaniu orzekającym chodzi o autorytarną konkretyzację normy prawnej...

Strona w postępowaniu administarcyjnym-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 427

Strona w postępowaniu administracyjnym: Stroną jest osoba fizyczna, osoba prawna, a także inna jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, jeżeli ze względu na interes prawny lub obowiązek może żądać czynności organów albo której ze względu na interes lub obowiązek nie doty...

Sytuacja osoby trzeciej w postępowaniu egzekucyjnym-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1365

3/3. Sytuacja osoby trzeciej w postępowaniu egzekucyjnym. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji reguluje sytuacje prawna osoby trzeciej. W tym zakresie można wyróżnić: - po pierwsze, sytuacje gdy osoba trzecia jest zainteresowana wszczęciem post. egzekucyjnego, które nie zostało podję...