Uniwersytet w Białymstoku - strona 115

Metody ustalania właściwości sądu administracyjnego-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

2/2 Metody ustalania właściwości sądu administracyjnego. Regulacja zawarta w ustawie psa. Zgodnie z art. 184 Konstytucji i art. 2 ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych: „Sądami administracyjnymi są Naczelny Sąd Administr...

Moc prawna środków zaskarżenia-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721

30. Moc prawna środków zaskarżenia. Środki zaskarżenia- instytucje procesowe za pomocą, których uprawnione podmioty mogą żądać weryfikacji rozstrzygnięć administracyjnych ...

Odwołanie-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693

Odwołanie - jest to środek zaskarżenia przysługujący stronie na decyzję administracyjną wydaną w pierwszej instancji, nie ostateczna, z wyjątkiem decyzji wydanych przez ministra lub

Organizacja społeczna w postępowaniu administracyjnym-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 602

2/1. Organizacja społeczna i jej pozycja w pa. Organizacja społeczna - rozumie się przez to organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze i inne organizacje społeczne. Przyznanie praw procesowych strony organizacji społecznej jest u...

Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 490

52/02. Orzeczenia NSA Orzeczenia NSA - sąd rozstrzyga sprawy wyrokiem lub postanowieniem. NSA podejmuje także uchwały w sprawie wyjaśnienia wątpliwości prawnych oraz udzielania odpowiedzi na pytania prawne. wyrok - sąd rozstrzyga sprawę co do stwierdzenia naruszenia prawa i skutków prawnych tego n...

Osoba zainteresowana w toku postępowania administracyjnego-opracowanie...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 294

31. Osoba zainteresowana w toku postępowania administracyjnego. Osoby zainteresowane - uczestnicy postępowania mający w sprawie interes faktyczny. Do uczestników postępowania zaliczymy osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne, które w sprawie nie mają interesów chronionych przez prawo, al...

Pojęcie i klasyfikacja środków zaskarżenia-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 3955

34/2. Pojęcie i klasyfikacja środków zaskarżenia. Środki zaskarżenia i kryteria Środki zaskarżenia - są to instytucje procesowe, za pomocą których uprawnione podmioty mogą żądać weryfikacji rozstrzygnięć administracyjnych w celu ich ...

Pojęcie i klasyfikacja dowodów-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 966

17/01. Pojecie i klasyfikacja dowodów. Dowód - to wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem - zasada prawdy obiektywnej. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny. Dowodem może być także oświadczenie zło...

Postępowanie rozpoznawcze przed WSA-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 973

12. Postępowanie rozpoznawcze przed WSA. Jest podstawowym stadium postępowania sądowo-administracyjnego, sąd rozpoznaje sprawę sądowo-administracyjną, granice postępowania wyznacza zakres działania lub bezczynności organu administracji publicznej, sąd bada zgodność decyzji z prawem. Wg art. 134 §1 ...