Uniwersytet w Białymstoku - strona 110

Rodzaje pożyczki-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

350. RODZAJE POŻYCZKI. SENATUS CONSULTUM MACEDONIANUM. Pożyczka początkowo nazywana nexum a następnie mutuum była stosoawna w następujących rodzajach : pożyczki pieniężnej lub też pożyczki naturalnej. Była ona stosowana zarówno w celach zarobkowych czyli handlowych jak i w celach przyjacielskich . S...

Rzymski system kontraktowy-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

340. RZYMSKI SYSTEM KONTRAKTOWY. Rzymski system kontraktowy zbliżony był do obecnego systemu przy swobodzie zawierania umów. System kontraktowy a więc system umów pomiędzy stronami uznawanych przez prawo cywilne a przez to zaskarżalnych w państwie rzymskim dotyczył głównie zobowiązań. Zobowiązania z...

Rzymskie definicje zobowiązania-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

303. RZYMSKIE DEFINICJE ZOBOWIĄZANIA. Definicje w prawie rzymskim były zjawiskiem rzadkim lecz z biegiem lat sytuacja ta ulegała zmianie. Gaius omawiając zobowiązania nie potrafił w sposób zwięzły ich zdefiniować aczkolwiek uczynił to w sposób zbliżony omawiając actio in personam poprzez określenie ...

Służebności gruntowe-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756

285. SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWE. Służebności gruntowe jako rodzaj ograniczonego prawa rzeczowego dla swojego powstania wymagają spełnienia określonych warunków a są to: konieczność istnienia dwóch gruntów władnącego i służebnego z których jeden przynosi drugiemu stałą korzyść. Grunty te muszą znajdować si...

Skarga windykacyjna-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 840

281. SKARGA WINDYKACYJNA. Rei vindicatio czyli skarga windykacyjna lub wydobywcza. Uprawnionym do tej skargi był właściciel kwirydalny nie posiadający (wyzuty z posiadania) danej rzeczy a kierowana ona była przeciwko posiadaczowi rzeczy spornej. W skardze windykacyjnej chodziło o zwrot rzeczy oraz ...

Sposoby umocnianai zobowiązań-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 476

431. SPOSOBY UMOCNIANIA ZOBOWIĄZAŃ. Poprzez umocnienie zobowiązań rozumieli rzymianie takie prawa na rzeczy (zabezpieczenia rzeczowe) lub stosunki obligacyjne (zabezpieczenie osobowe) na podstawie których wierzyciel w przypadku nie zaspokojenia swych roszczeń przez dłuznika mógł zaspokoić swoją nale...

Stypulacja jako kontrakt abstrakcyjny-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 966

361. STYPULACJA JAKO KONTRAKT ABSTRAKCYJNY. Stypulację nazywamy kontraktem abstrakcyjnym dlatego że w początkowej fazie swego istnienia wierzyciel nie był zobowiązany do przedstawiania konkretnego i ścisłego zobowiązania które miał spełnić dłużn...

Stypulacja-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

359. STYPULACJA. Stypulacja należała do kontraktów werbalnych a więc takich w których węzeł obligacyjny zawiązywał się na mocy wypowiedzianych przez strony słów czyli odpowiednich formułek mających na celu zawarcie zobowiązania. W stypulacji spo...

Subiektywna i obiektywna odpowiedzialność dłużnika-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2289

332. SUBIEKTYWNA I OBIEKTYWNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ DŁUŻNIKA. W prawie rzymskim obserwujemy przekształcanie się odpowiedzialności dłużnika z obiektywnej w subiektywną. Początkowo wszelka odpowiedzialność wynikająca ze zniszczenia lub zagubienia rzeczy będącej przedmiotem zobowiązania spadała na dłużnika ...

Szkoda i odszkodowanie-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

333. SZKODA I ODSZKODOWANIE. Szkoda jest to naruszenie interesu wierzyciela które wyraża się w prawie podmiotowym chronionym przez obowiązujący porządek prawny. Rzymianie krótko określali szkodę jako umniejszenie majątku. Różne były też przyczyny szkód wyłączając te z przyczyn niezależnych od człowi...