Uniwersytet w Białymstoku - strona 109

Pochodne sposoby nabycia własnośc-opracowaniei

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

268. POCHODNE SPOSOBY NABYCIA WŁASNOŚCI. Pochodne sposoby nabycia własności cechowały się tym że nabycie następowało z udziałem poprzednika tzn. nabywca wywodzi swoje prawa od zbywcy. Na gruncie prawa rzymskiego istniały trzy rodzaje pochodnego nabycia własności które możemy podzielić na dwie gałęzi...

Podmoity i przedmiot zobowiązania-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

317. PODMIOTY I PRZEDMIOT ZOBOWIĄZANIA. W zobowiązaniu musiały wystąpić co najmniej dwa podmioty z których jeden był wierzycielem a drugi dłużnikiem. Mogło w zobowiązaniu wystąpić jednak wielkość podmiotów i to z różnych względów. Po pierwsze ze względu na rodzaj zobowiązania czy było ono jednostkow...

Prawa rzeczowe-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623

259. PRAWA RZECZOWE. W prawie rzymskim nie znajdujemy ogólnego pojęcia ani definicji prawa rzeczowego a dział stosunków prawnych znanych pod tą nazwą to prawa które dotyczą rzeczy. Prawa rzeczowe nie tylko dotyczyły samych rzeczy ale również omawiały prawa podmiotowe bezwzględne dotyczące danej rzec...

Prawo regresu w zobowiązaniach solidarnych-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679

314. PRAWO REGRESU W ZOBOWIĄZANIACH SOLIDARNYCH. Na skutek wykonania zobowiązania przez jednego z dłużników w stosunku do wierzyciela w całości co prowadziło do zwolnienia pozostałych dłużników z tego obowiązku pojawiał się problem regresu czyli dochodzenia przez niego należności wynikającej z wykon...

Odsetki, anatocyzm, lichwa-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

319. ODSETKI - ANATOCYZM - LICHWA. Odsetki w prawie rzymskim były określane podobnie jak obecnie jako wynagrodzenie za korzystanie z cudzego kapitału obliczane według umówionej stopy procentowej w stosunku do wysokości kapitału. To dodatkowe wynagro...

Ograniczenie prawa własności-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 308

266. OGRANICZENIE PRAWA WŁASNOŚCI. Prawo własności jako najszersze, bezwzględne, nieograniczone prawo rzeczowe do korzystania i rozporządzania rzeczą z wyłączeniem osób trzecich nie było jednak pozbawiane pewnych ograniczeń ustanowion...

Przetworzenie rzeczy-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

279. PRZETWORZENIE RZECZY ( SPECYFICATIO). Specyficatio było pierwotnym sposobem nabycia prawa własności i jest to przetworzenie lub przekształcenie rzeczy cudzej bez wiedzy właściciela w ten sposób że powstaje rzecz całkiem nowa (species nova). Rzecz taka przyznawana była specyfikantowi lub przysłu...

Rękojmia za wady fizyczne rzeczy sprzedanej-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 819

374. RĘKOJMA ZA WADY FIZYCZNE RZECZY SPRZEDANEJ. Sprzedawca ponosił pełną odpowiedzialność za wady fizyczne sprzedawanych rzeczy nawet jeżeli o nich nie wiedział. W przypadku rzeczy genus stwierdzenie wady fizycznej wiązało się z niewykonaniem zobowiązania i prowadziło bądź to do naprawienia szkody ...

Rodzaje kontraktów i rozszerzenie sytemu kontraktowego-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 364

341. RODZAJE KONTRAKTÓW I ROZSZERZENIE SYSTEMU KONTRAKTOWEGO. Zobowiązania z kontraktu (ex contractu) dzieliły się więc na realne czyli takie gdy pomiędzy stronami nastąpiło fizyczne wydanie rzeczy, werbalne czyli na powstaniu zobowiązania na podstawie wypowiedzianych słów najczęściej określonych fo...