Uniwersytet w Białymstoku - strona 102

Koncepcja obowiązywania prawa-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1372

18 Koncepcje obowiązywania prawa: a). formalna (tetyczna) Powszechnie przyjętą i wykorzystywaną przez praktykę prawniczą w systemie prawa stanowionego jest koncepcja formalnego obowiązywania prawa. Organy stosujące prawo badają, czy przepisy prawne obowiązują w znaczeniu formalnym, tzn. czy spełni...

Konstytucja-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 546

19 KONSTYTUCJA- nazwa ta pochodzi od łacińskiego słowa „constitutio”- ustrój. W literaturze rozróżnia się dwa sposoby rozumienia tego pojęcia: konstytucja w sensie materialnym- to całokształt obowiązujących w państwie norm, które mają za przedmiot zwłaszcza podstawy ustroju politycznego państwa. Ni...

Legitymizacja władzy-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 140
Wyświetleń: 644

21 Legitymizacja władzy - (dosłownie - upoważnienie do działania) w systemach demokratycznych najbardziej rozpowszechnioną formą legitymizacji są wolne wybory, co łączy się z przekonaniem, że źródłem władzy jest naród. Polega na uprawomocnieniu działań władzy. Legitymizacja tradycyjna - wynika z mo...

Luka w prawie-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 147
Wyświetleń: 693

22 Luka w prawie - brak aktów wykonawczych do ustawy, które to akty miały być wydane, a wydane nie zostały, co uniemożliwia stosowanie niektórych przepisów ustawy. Luka „extra legem” (dosłownie luka poza systemem prawa) jest to więc sytuacja, w której dla jakiegoś stanu faktycznego „nie ma” obowiąz...

Niesprzeczność sytsemu prawa-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 140
Wyświetleń: 735

Niesprzeczność systemu prawa. Zasada niesprzeczności systemu prawa zakłada, by zapobiegano sytuacjom, gdy w odniesieniu do jednej sytuacji obowiązywało kilka sprzecznych względem siebie norm. Jest to założenie o charakterze idealizacyjnym. Idealny system prawa byłby systemem, co najmniej niesprzecz...

Różnica między przepisem prawnym a normą prawną-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2366

43 „ Przepis prawny” i „norma prawna” to podstawowe pojęcia nauk prawnych. Relacje „ normy prawnej” i „przepisu prawnego” w płaszczyźnie logiczno- językowej, można ująć je jako stosunek treści do formy. Przyjmuje się, że norma prawna jako regu...

Stosunek prawny-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1141

46 Stosunek prawny - rodzaj stosunku społecznego, którego powstanie, rodzaj, zmiana i ustanie określone jest przez obowiązujące przepisy prawa. Stosunek typu zobowiązaniowego: - jeden z podmiotów ma obowiązek podjęcia zachowania związanego z interesami drugiego podmiotu; np. umowa kupna - sprzedaż...

Subsumcja i sylogizm prawniczy-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1162

45. Subsumcja i sylogizm prawniczy Subsumcja- zakwalifikowanie danego stanu faktycznego sprawy indywidualnej do określonej kategorii faktów, zawartej w normie prawnej, która ma charakter generalny i abstrakcyjny. Na tym etapie organ stosujący prawo dokonuje rozumowania, które nazywane jest sylogizm...

Władza państwowa a władza publiczna-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2086

48.Władza państwowa , a władza publiczna : władza państwowa- wyodrębniony ośrodek w państwie, wyposażony w aparat przymusu (władza wykonawcza, ustawodawcza i sądownicza) tworzy prawo (normy prawne) i to prawo stosuje (wydaje rozstrzygnięcia indywidualne w wyniku postępowania sądowego bądź administr...

Więzi pomiędzy normami prawnymi w sytemie prawa-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 791
Wyświetleń: 2520

47.Więzi pomiędzy normami prawnymi w systemie prawa. Rodzaje więzi pomiędzy normami w danym systemie norm: - więź kompetencyjna (formalna, dynamiczna) - system, w którym występuje tylko taki typ więzi będzie systemem w pełni dynamicznym. Zaobserwowanie takiej więzi pozwala na zaobserwowanie hierar...