Uniwersytet w Białymstoku - strona 101

Klasyfikacja norm prawnych-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1162

15 Klasyfikacja norm prawnych: ze względu na kryterium treści: - normy nakazujące- wskazują adresatowi określony sposób postępowania - normy zakazujące- postanawiają, najczęściej pod rygorem sankcji, że nie wolno postępować w określony sposób; - normy uprawniające- nie nakazują, ani nie zakazują ...

Klauzule generalne-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1043

16. Klauzule generalne i ich rola przy stosowaniu prawa Odesłania bezpośrednie przejawiają się w klauzulach generalnych jako odesłania do szczególnych reguł moralnych. Klauzule generalne określić można jako normy prawne, które celowo nie precyzują praw i obowiązków stron stosunków prawnych. Przepi...

Kolizja normy prawnej-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1652

17Kolizja norm prawnych to sytuacja regulowana przez prawo, do której odnoszą się co najmniej dwie normy prawne sprzeczne treściowo. Kolizje konrm prawnych usuwa się przy pomocy przyjętych powszechnie reguł kolizyjnych. Usunięcie kolizji polega na uchyleniu jednej z dwóch, sprzecznych treściowo norm...

Państwo prawa-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

29 Państwo prawa, koncepcja prawna, ewoluująca od czasów oświecenia. Jej genezą było ograniczenie wszechwładzy suwerennego monarchy, który tworząc prawa był równocześnie ponad nimi. W państwie prawa wzajemne stosunki między poszczególnymi organami władzy państwowej, jak również pomiędzy organami pań...

Podmiot prawa-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 952

30 Podmiotem prawa jest ten, ko jest uprawniony lub zobowiązany. Zdolność do tego, by być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych - a tym samym, by być podmiotem tych stosunków - określa się jako zdolność prawną. O tym, kto może korzystać ze zdolności prawnej decydują wyłącznie przepisy pr...

Podstawowe pojęcia w prawie Unii Europejskiej-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 805

31 Unia Europejska powstała na mocy TRAKTATU z MAASTRICHT, który został podpisany 7 lutego 1992r. na bazie organizacji Europejskich: Europejskiej wspólnoty gospodarczej, europejskiej wspólnoty węgla i stali oraz europejskiej Energii Atomowej. Unia Europejska posiada wspólne, własne organy ( instytu...

Poglądy na strukturę normy prawnej-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1022

32 Poglądy na strukturę normy prawnej. Struktury jednoelementowe Najbardziej istotną cechą jest to, że wyznacza regułę postępowania. Normą prawną jest zatem taka wypowiedź która wskazuje jak należy się zachować Struktury dwuelementowe Każda wypowiedź spełnia cechy normy prawnej jeśli składa się ...

Pojęcie państwa-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1071

33 PAŃSTWO podejście autonomiczne podejście heteronomiczne państwo powstało w skutek - czynniki zewnętrzne społecznych przemian spowodowały powstanie państwo powstało na bazie państwa: umowy społecznej;( ludzie sami powołali - teoria podboju do życia państwo w ramach porozumienia - powstanie pań...

Pojęcie przepisu prawnego-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 763

34 Przepis prawny stanowi jednostkę techniczną aktu prawnego, zawartą w tekście prawnym. Jest zdaniokształtną wypowiedzią językową, będącą elementarnym fragmentem aktu normatywnego. Stanowi techniczną jednostkę strukturalną aktu prawnego wyrażoną w postaci artykułu lub paragrafu. Budowa przepisu pr...

Pojęcie zasad prawa-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 553

35 Zasada prawa (zasada prawna) to pojęcie języka prawniczego, przez które, zależnie od kontekstu, można rozumieć: Zasadę prawa w ujęciu opisowym, czyli typ ukształtowania określonej instytucji prawnej; np. zasada kontradyktoryjności, z...