Uniwersytet Szczeciński - strona 97

Całkowita niedokładność-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Hydrografia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

całkowita niedokładność pionowa ( total vertical uncertainly, TVU ) składnik całkowitej niedokładności przestrzennej obliczany w płaszczyźnie pionowej, będący wielkością jednowymiarową całkowita niedokładność pozioma ( total horizontal uncertainly, THU) składnik całkowitej niedokładności przestrzen...

Zakres obszaru pomiarowego-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Hydrografia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 392

Zakres obszaru pomiarowego Nie ma wzorów empirycznych na określenie wielkości obszaru do zbadania we wszystkich sytuacjach. Z tego powodu zaleca się, aby promień akwenu był co najmniej 3 razy większy niż estymowany błąd pozycji poszukiwanego niebezpieczeństwa, z prawdopodobieństwem 95 %, ustalonym ...

Audit jakości procesu-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Anna Eliza Wolnowska
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

Audit jakości procesu Jego zadaniem jest określenie zgodności z procedurą, a także ocena skuteczności przyjętych sposobów postępowania w całym procesie technologicznych lub tylko jego części np. wybranego etapu. Jego celem jest: ustalenie zdolności danej technologii do realizacji procesu zgodnie z...

Audit systemu jakości-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Anna Eliza Wolnowska
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

Audit systemu jakości ma zbadać o tym czy w przedsiębiorstwie udokumentowano i wdrożono system zgodny z odpowiednimi wymaganiami oraz czy spełnia on warunku pozwalające na osiągnięcie wymaganej jakości wyrobu lub usługi. Jego działania opierają się na: badaniu dokumentów dotyczących wybranego obsza...

Dystrybuanta-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Dr inż. Marek Landowski
 • Statystyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1120

Dystrybuanta - w rachunku prawdop. statystyce i dziedzinach pokrewnych, funkcja rzeczywista jednoznacznie wyznaczająca

Mediana-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Dr inż. Marek Landowski
 • Statystyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1463

Mediana (zwana też wartością środkową lub drugim kwartylem) to w statystyce wartość cechy w szeregu uporządkowanym, powyżej i poniżej której znajduje się jednakowa liczba obserwacji. Mediana jest kwa...

Rozkład geometryczny-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Dr inż. Marek Landowski
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1099

Rozkład geometryczny jest dyskretnym rozkładem prawdopodobieństwa opisującym prawdopodobieństwo zdarzenia, że proces Bernoulliego odniesie pierwszy sukces dokładnie w k-tej próbie. k musi być liczbą naturalną dodatnią. Niekiedy...

Cechy organizacji-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Maria Christowa- Dobrowolska
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 448

CECHY ORGANIZACJI Jest systemem otwartym, który prowadzi wymianę z otoczeniem materii i energii i informacji. Jest określonym systemem społeczno - technicznym. Jest systemem tworzonym celowo. Jest systemem hierarchicznym ( dzieli się na określone podsystemy) Zdolność do zmieniania się, uczenia...

Odwzorowania równopolowe-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Witold Kazimierski
 • Matematyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 728

Odwzorowania równopolowe • w odwzorowaniach równopolowych nie występują zniekształcenia powierzchni • elipsy zniekształceń w różnych miejscach odwzorowania mają takie same pola powierzchni równe polu koła o promieniu jednostkowym • kierunki wzajemnych przecięć okręgów kół o promieniach jednostkowy...

Odwzorowania walcowe-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Witold Kazimierski
 • Matematyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 840

Odwzorowania walcowe odwzorowanie walcowe powstaje w wyniku przeniesienia siatki geograficznej na pobocznicę walca , która następnie rozwijana jest na płaszczyźnie • położenie wal...