Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 81

Postępowanie w sprawie nabycia nieruchomości przez cudzoziemca

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 70
Wyświetleń: 630

Postępowanie w sprawie nabycia nieruchomości przez cudzoziemca Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia. Jest wydawane, w drodze decyzji administracyjnej, przez ministra spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie : - Minister Obrony Narodowej, - w przypadku

Prawa i obowiązki przedsiębiorcy przewidziane w USDG

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2653

Prawa i obowiązki przedsiębiorcy przewidziane w USDG Obowi ą zki państwa wobec przedsiębiorców: 1. organ adm. publ. nie może żądać ani uzależnić swojej decyzji w sprawie podjęcia, wykonywania lub zakończenia dz.g. przez zainteresowaną osobę od spełnienia przez nią dodatkowych warunków, w szczególn...

Protest - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 735

Protest Art. 180.   1.  (78) Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o konkursie, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, regulaminu konkursu, czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu lub konkursie oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do...

Prywatyzacja bezpośrednia - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 882

Prywatyzacja bezpośrednia Prywatyzacja bezpośrednia polega na rozporządzeniu wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi majątku przedsiębiorstwa państwowego przez:    1)   sprzedaż przedsiębiorstwa,    2)   wniesienie przedsiębiorstwa do spółki,    3)   oddanie przedsiębiorstwa do odpłat...

Przedmiot zamówienia - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693

Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opis...

Przedstawicielstwo przedsiębiorstwa państwowego

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

Przedstawicielstwo przedsiębiorstwa państwowego Samodzielne dokonywanie czynności prawnych Do dokonywania czynności prawnych samodzielnie w imieniu przedsiębiorstwa państwowego upoważniony jest dyrektor. - Zastępcy dyrektora oraz - pełnomocnicy przedsiębiorstwa działają w granicach ich umocowania...

Reglamentacja działalności gospodarczej - funkcje reglamentacyjne

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1456

Reglamentacja działalności gospodarczej Interwencja pa ń stwa w gospodark ę może przybierać następujące formy: a) regulacjonizm : państwo może niwelować negatywne efekty cyklu koniunktury (wahań gospodarczych) poprzez następujące instrumenty ekonomiczne: pieniądz, konkurencja, podatki, płace, akty...

Rejestracja działalności gospodarczej według tzw zasady jednego okna...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742

Rejestracja działalności gospodarczej według tzw. zasady jednego okienka Z dniem 31 marca 2009 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisu dotyczące rejestracji działalności gospodarczej. Od tego dnia osoba fizyczna rozpoczynająca działalność gospodarczą będzie składać jeden zintegrowany wniosek o wpis do...

Rodzaje prywatyzacji - wykład - Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1211

Rodzaje prywatyzacji Formy prywatyzacji : _ prywatyzacja kapitałowa (pośrednia) - polega na przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę k.s.h., w której jedynym właścicielem całego pakietu akcji (w przypadku S.A.) lub udziałów (w przypadku sp. z o.o.) pozostaje Skarb Państwa (komercjaliz...

Rodzaje przedsiębiorstw państwowych

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 77
Wyświetleń: 889

Rodzaje przedsiębiorstw państwowych Formy prawne: 1) przedsi ę biorstwa pa ń stwowe - na podstawie ustaw: o przedsiębiorstwach państwowych oraz o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego, wyróżnia się dwie podgrupy: a. przedsiębiorstwo, do którego nie stosuje się przepisów ww. ustaw, ale us...