Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 79

Stan prawny po wejściu w życie rozporządzenia Rzym II - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 763

Stan prawny po wejściu w życie rozporządzenia Rzym II. Zasady ogólne. Właściwość prawa dla zobowiązań umownych - Rzym II. Normy kolizyjne dotyczące odpowiedzialności deliktowej zamieszczone w rozporządzeniu obejmują odpowiedzialność opar...

Stan prawny w okresie obowiązywania ustawy z 1965 - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Stan prawny w okresie obowiązywania ustawy z 1965. Prawo właściwe. Art.32 strony mogą poddać stosunek pracy wybranemu przez siebie prawu, jeżeli pozostaje on w związku z tym stosunkiem. Określenie prawa właściwego w drodze wyboru prawa nastąpić może jedynie dla stosunku pracy powiązanego z obszar...

Instytucja prawna sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania przez organ c...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1064

Instytucja prawna sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania przez organ czynności kontrolnych przewidziana w USDG Przedsiębiorca może wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez organy kontroli czynności z naruszeniem przepisów: - o zawiadomieniu - o legitymacji - obecności kontrolowanego - pro...

Komercjalizacja w celu komunalizacji

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2142

Komercjalizacja w celu komunalizacji Komunalizacja Z uzasadnionym wnioskiem dokonania komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego w celu komunalizacji może wystąpić do ministra Skarbu organ wykonawczy obszarze j.s.t., na obszarze której znajduje się siedziba tego przedsiębiorstwa, na podstawie uch...

Monitorowanie pomocy publicznej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 28
Wyświetleń: 889

Monitorowanie pomocy publicznej Monitorowanie pomocy publ. - obejmuje gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o udzielanej pomocy publ., w szczególności o jej rodzajach, formach oraz wielkości. Organem monitorującym pomoc publ. jest Prezes UOKiK, który opiera się na systemie informacj...

Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 826

Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje: - techniczne, - technologiczne, - organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne dz...

Odwołanie - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 994

Odwołanie Art. 184.   1.  (82) Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem ust. 1a. 1a.  (83) W postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:   ...

Partnerstwo publiczno prywatne strony podmiot

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 574

Partnerstwo publiczno-prywatne: strony, przedmiot przedmiot regulacji Ustawa określa zasady współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań ...

Partnerstwo publiczno prywatne w formie spółki

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

Partnerstwo publiczno-prywatne w formie spółki Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym może przewidywać, że w celu jej wykonania podmiot publiczny i partner prywatny zawiążą spółkę kapitałową, spółkę komandytową lub komandytowo-akcyjną. Podmiot publiczny nie może być komplementariuszem. Cel i prze...