Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 78

Opieka i kuratela - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 882

OPIEKA I KURATELA. Prawo właściwe. Art.23.1 - „Opieka podlega prawu ojczystemu osoby, dla której jest lub ma być ustanowiona”. Art.23.2 - „przepis paragrafu poprzedzającego stosuje się odpowiednio do kurateli”. 3 ppm - jeżeli podopieczny (pupil) jest bezpaństwowcem, opieka lub kuratela - podlega...

Pochodzenie dziecka - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1085

POCHODZENIE DZIECKA. STOSUNKI PRAWNE POMIĘDZY RODZICAMI A DZIECKIEM. Pochodzenie dziecka. Prawo właściwe. Art.19.2 - 3 reguły związane z pochodzeniem dziecka: Ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa podlega prawu ojczyst...

Poszukiwanie statutu kontraktowego w braku wyboru prawa - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

Poszukiwanie statutu kontraktowego w braku wyboru prawa. Stan prawny na tle ustawy 1965. Uwagi wstępne. W braku wyboru prawa przy ustaleniu prawa właściwego dla zobowiązań umownych stosować należy artykuły ustawy ,jeśli z odrębnych przepisów nie wynika co innego, w następującej kolejności 1 - art...

Prawa na dobrach niematerialnych - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH. Uwagi wstępne. Ustawa z 1965 nie reguluje wyraźnie właściwości prawa w zakresie prawa autorskiego i wynalazczego. Odpowiednich rozwiązań kolizyjnoprawnych dopatruje doktryna. Prawo autorskie. Autorskie prawa podmiotowe podlegają prawu państwa, w którym następuj...

Pojmowanie i stosowanie prawa właściwego - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 525

PROBLEMY ZWIĄANE Z POJMOWANIEM I STOSOWANIEM PRAWA WŁAŚCIWEGO. Sąd lub inny polski organ jako prawo właściwe może stosować bądź prawo obowiązujące w Polsce bądź prawo obce. w myśl przyjmowanej u nas zasady równorzędnego traktowania praw obowiązujących na różnych terytoriach prawo obce powinno być ...

Przedawnienie - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1008

PRZEDAWNIENIE. Art.13 ppm przedawnienie roszczenia podlega prawu właściwemu dla tego roszczenia. Norma ta obejmuje również inne instytucje dawności, będące wyrazem upływu biegu czasu na istnienie lub możliwość dochodzenia roszczenia. Również do ...

Rozwód i separacja - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693

ROZWÓD I SEPARACJA. Prawo właściwe dla rozwodu. Unormowania kolizyjne dla rozwodu w poszczególnych systemach prawnych są różne. Ustawa z 1965 art.18 przewiduje dla rozwodu właściwość wspólnego prawa ojczystego małżonków z chwili wystąpienia z żądaniem rozwodu, W braku wspólnego prawa ojczystego s...

Usuwanie trudności w stosowaniu prawa właściwego - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 511

SPOSOBY USUWANIA NIEKTÓRYCH TRUDNOŚCI W TRAKCIE STOSOWANIA PRAWA WŁAŚCIWEGO. Zabiegi kwalifikacyjne. W trakcie stosowania prawa właściwego pojawiają się nieraz trudności wynikające z powodu stosowania obok siebie norm prawa merytorycznego zaczerpniętych z różnych systemów prawnych, bądź z konieczn...

Sprawy spadkowe - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 952

SPRAWY SPADKOWE. Prawo właściwe. W Polskiej ustawie statut spadkowy (lex successionis) art.34. „ W sprawach spadkowych właściwe jest prawo ojczyste spadkodawcy z chwili jego śmierci”. Dziedziczenie po bezpaństwowcu podlega prawu jego miejsca zamieszkania w chwili jego śmierci. W braku miejsca z...

Konwencja rzymska z 1980r. - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 826

Stan prawny po wejściu w życie konwencji rzymskiej z 1980 o prawie właściwym dla zobowiązań umownych. W konwencji rzymskiej znajduje się unormowanie właściwości prawa dla stosunków pracy. Art.6 konwencji prawo właściwe dla umowy o pracę może być określone w drodze wyboru prawa. Wybór prawa nie mo...