Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 77

Wykład - alimentacja

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658

ALIMENTACJA. Prawo właściwe. W ustawie ppm w sposób wyraźny zostały uregulowane jedynie roszczenia alimentacyjne oparte na węźle pokrewieństwa i powinowactwa. Art. 20 „ Roszczenia alimentacyjne między krewnymi lub powinowatymi podlegają prawu ojczystemu osoby uprawnionej do alimentacji”. Ar.21 „...

Dopuszczalność stosowania obcego prawa publicznego - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

DOPUSZCZALNOŚĆ STOSOWANIA OBCEGO PRAWA PUBLICZNEGO. PRZEPISY WYMUSZAJĄCE SWOJE ZASTOSOWANIE. Wg dominującego poglądu sąd stosujący prawo obce prawo właściwe na podstawie obowiązującej w jego siedzibie normy kolizyjnej prawa pryw...

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego położonego w Polsce - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

DZIEDZICZENIE GOSPODARSTWA ROLNEGO POŁOŻONEGO W POLSCE. Odrębne rozważania dotyczące problemu dziedziczenia gospodarstwa rolnego (lub udziału w gospodarstwie rolnym) położonego w Polsce, gdy wchodzi ono w skład spadku po obywatelu obcego państwa lub bezpaństwowcu z ostatnim miejscem zamieszkania za...

Forma zawarcia małżeństwa - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 462

FORMA ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA. Prawo właściwe. 15.ppm „Forma zawarcia małżeństwa podlega prawu [państwa, w którym jest ono zawierane. Jednakże gdy małżeństwo jest zawierane poza granicami Polski, wystarczy zachowanie formy wymaganej przez prawo o...

Forma czynności prawnej - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 903

FORMA CZYNNOŚCI PRAWNEJ. I. Prawo właściwe. Kurczy się znaczenie starej zasady locus regit formam actus. Systemy prawne które ją do dziś zachowały przewidują od niej wyjątki. Coraz częściej dochodzi do głosu w zakresie formy praw...

Jurysdykcja, uznanie, wykonywanie orzeczeń sądowych - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 525

JURYSDYKCJA, UZNANIE, WYKONYWANIE ORZECZEŃ SĄDOWYCH. Unifikacja regulacji jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w ramach EWG - przygotowanie konwencji podpisanej 27 września 1968 w Brukseli. Weszła w życie 1 lutego 1973 - ustanowiła jednolite normy jurysdykcji oraz jednolitą proce...

Klauzula porządku publicznego - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 721

KLAUZULA PORZĄDKU PUBLICZNEGO Klauzula porządku publicznego - prawa obcego stosować nie można, jeżeli jego stosowanie miałoby skutki sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego RP. Względność pojęcia porządku publicznego i jego zmienności w przestrzeni i czasie. Klauzula porządku publiczn...

Materialne przesłanki zawarcia małżeństwa - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1281

MATERIALNE PRZESŁANKI ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA. Prawo właściwe. Większość systemów prawnych poddaje materialne przesłanki zawarcia małżeństwa właściwości prawa ojczystego. Można spotkać inne rozwiązania ( właściwość legis domicilii, kombinacje różnych zasad). 14 ppm „ O możności zawarcia małżeństwa r...

Niejednolite prawo - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 896

NIEJEDNOLITE PRAWO. Prawo niejednolite jako prawo państwa, w którym bądź na jego różnych obszarach, bądź w różnych zakresach osobowych obowiązują odrębne zespoły norm merytorycznych. Jeżeli w państwie, którego prawo jest właściwe, obowiązują różne systemy prawne, prawo tego państwa rozstrzyga, któ...

Obejście prawa - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 917

OBEJŚCIE PRAWA. Obejście prawa w ppm polega na uchyleniu się stron od skutków zastosowania prawa w normalnym toku rzeczy właściwego przez odpowiednie i rzeczywiste wiązanie danego stosunku z innym prawem w taki sposób, by mogło ono uchodzić w świetle norm kolizyjnych obowiązujących w siedzibie sądu...