Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 74

Sposoby obliczania biegu kadencji - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1022

Sposoby obliczania biegu kadencji W Polsce obowiązywała zasada, że kadencja Sejmu trwa 4 lata od dnia wyborów, a kolejne wybory muszą się odbyć już po upływie kadencji. Możliwe tu było precyzyjne dochowanie 4-letniego okresu kadencji, ale powodowało powstanie okresu międzykadencyjnego, w czasie któ...

Sposób tworzenia i ustrój województwa - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 434

sposób tworzenia i ustrój województwa Województwa tworzy się w drodze ustawy - w której musi być określona nazwa, terytorium i siedzibę władz województwa. Ustawa określa wykaz gmin wchodzących w skład danego województwa. Ustrój województwa ma postać dualistyczną - w województwie istnieją dwa równo...

Struktura i organizacja rządu - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Struktura i organizacja rządu Rada Ministrów jest organem kolegialnym - jej skład ma charakter wieloosobowy, a podstawową formą jej działania są posiedzenia. Jednocześnie rząd zbudowany jest w oparciu o hierarchię osób w nim zasiadających (nie stanowi kolegium równouprawnionych członków) Większość...

Struktura Rady Ministrów - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

struktura Rady Ministrów. Uzasadnij Rada Ministrów jest organem kolegialnym - bowiem jej skład ma charakter wieloosobowy, a podstawową formą jej działania są posiedzenia. Jednocześnie większość członków RM to zarazem odrębne, jednoosobowe organy konstytucyjne o własnym zakresie kompetencji. Wewnąt...

Struktura sądów powszechnych - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 805

Struktura sądów powszechnych Prawo o ustroju sądów powszechnych nadaje sądownictwu powszechnemu trójszczeblowy charakter. Sądami powszechnymi są: sądy rejonowe tworzone dla jednej lub więcej liczby gmin lub dla części gminy sąd rejonowy jest sądem I instancji jego właściwość obejmuje sprawy kar...

System źródeł prawa Unii Europejskiej - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 595

System źródeł prawa Unii Europejskiej System źródeł prawa UE obejmuje: prawo pierwotne prawo pochodne (wtórne) Prawo pierwotne - na prawo pierwotne składają się traktaty założycielskie (przede wszystkim Traktat o UE, Traktat o W...

System finansowy samorządu - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

System finansowy samorządu Podstawą gospodarki finansowej każdej JST jest corocznie uchwalany budżet, Zapewnienie samorządowi odpowiednich dochodów jest gwarantowane konstytucyjnie. Konstytucja rozróżnia trzy podstawowe źródła dochodów JST: dochody własne - przysługujące z mocy ustawy upoważniają...

Szczególny status prawny prezydenta - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 735

Szczególny status prawny prezydenta? nie może piastować żadnego innego urzędu ani pełnić żadnej funkcji publicznej, z wyjątkiem tych, które są związane ze sprawowaniem funkcji głowy państwa prezydent podlega rygorom ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby publiczne ma obowi...

Tryb ustawodawczy dla ustaw zwykłych - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 427

Tryb ustawodawczy dla ustaw zwykłych Tryb ustawodawczy to całokształt parlamentarnych i pozaparlamentarnych etapów dochodzenia ustawy do skutku inicjatywa ustawodawcza rozpatrzenie projektu ustawy przez Sejm i Ew. uchwalenie ustawy rozpatrzenie ustawy przez Senat i Ew. uchwalenie poprawek lub uc...

Obowiązki związane z wykonywaniem mandatu - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

uprawnienia i obowiązki związane z wykonywaniem mandatu związane z działalnością izby i jej organów udział posła w posiedzeniach Sejmu oraz komisji, których jest członkiem (uprawnienie i obowiązek) prawo zabierania głosu na posiedzeniach prawo zgłaszania wniosków prawo głosowania prawo udziału...