Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 73

Urzędy centralne - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518

Scharakteryzuj urzędy centralne urzędy centralne są organami administracji rządowej, tworzonymi na podstawie ustawy znajdują się poza składem RM mają wyodrębniony resortowo charakter obejmują zakresem swojego działania terytorium całego kraju nie są kierowane ani przez ministra ani przez komite...

Zasady demokratycznego państwa prawnego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 847

Scharakteryzuj zasadę demokratycznego państwa prawnego „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej” Zasada demokratycznego państwa prawnego wyraża nakaz oparcia organizacji i funkcjonowania władz publicznych na idei rządów prawa...

Podział władz - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

Scharakteryzuj zasadę podziału władz Zgodnie z Konstytucją RP ustrój RP opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Zasada ta jest jedną z gwarancji demokratyzmu ustrojowego Podział władz w sensie przedmiotowym (funkcjonalnym) - oznacza wydzielenie pewnych ...

Społeczeństwo obywatelskie - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 595

Scharakteryzuj zasadę społeczeństwa obywatelskiego Społeczeństwo obywatelskie - to społeczeństwo pluralistyczne, gdzie każdy ma możliwość działania w wybranych przez siebie organizacjach i strukturach, służących do realizacji jego podmiotowości jako obywatela, pracownika, czy mieszkańca. Zasada ta...

Zasady społecznej gospodarki rynkowej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 483

Scharakteryzuj zasadę społecznej gospodarki rynkowej Zasada ta łączy elementy gospodarki liberalnej z elementami wywodzonymi z nauki kościoła katolickiego (nurtem społecznym), a więc wprowadza takie rozwiązania, które uwzględniają potrzeby społeczne ludzi nie będących właścicielami. Na tę zasadę sk...

Skład i kadencja KRdRiT - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Skład i kadencja KRdRiT KRdRiT składa się z 5 członków wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w zakresie środków masowego przekazu: 2 powoływanych przez Sejm 1 powoływanego przez Senat 2 powoływanych przez Prezydenta RP Kadencja trwa 6 lat, z tym, że co 2 lata powoływana jest 1/3 składu Rad...

Skład komisji sejmowych - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 462

Skład komisji sejmowych Komisie sejmowe mogą składać się wyłącznie z posłów. Skład osobowy wybierany jest przez Sejm, na wniosek Prezydium Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów. W każdym czasie możliwe jest dokonanie zmiany skł...

Skarga konstytucyjna - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 924

Skarga konstytucyjna jako środek ochrony wolności i praw Skarga konstytucyjna - szczególny środek prawny pozwalający podmiotom praw i wolności konstytucyjnych na zwrócenie się do

Skutki wprowadzenia stanu klęski żywiołowej - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546

Skutki wprowadzenia stanu klęski żywiołowej zmiany w zasadach działania organów władzy publicznej kierownictwo działaniami mającymi zapobieżenie lub usunięcie skutków klęski żywiołowej sprawują odpowiednie orany administracji lokalnej: wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, wojewoda jeżeli ...

Skutki wprowadzenia stanu wyjątkowego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 434

Skutki wprowadzenia stanu wyjątkowego zmiany w zasadach działania organów władzy publicznej kierownictwo działaniami mającymi na celu usunięcie powstałych zagrożeń sprawuje RM, lub wojewoda, jeżeli stan wyjątkowy wprowadzono tylko na obszarze jednego województwa przewiduje się możliwość zawieszeni...