Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 72

Rozpatrzenie projektu ustawy przez Sejm - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Rozpatrzenie projektu ustawy przez Sejm Rozpatrzenie projektu przez Sejm odbywa się w trzech czytaniach, przedzielonych pracami komisji. Czytania polegają na prowadzeniu debaty nad projektem i podejmowaniu decyzji o jego dalszym losie. pierwsze czytanie może się odbyć na posiedzeniu

Rozpatrzenie przez Sejm uchwały Senatu - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 315

Rozpatrzenie przez Sejm uchwały Senatu Uchwałę Senatu kieruje się do komisji, która rozpatrywała projekt danej ustawy komisja rozważa wnioski Senatu i przedstawia Sejmowi sprawozdanie komisje wnioskują o uchwalenie proponowanych przez Senat w całości lub w części odrzucenie propozycji Senatu (d...

Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych Istotą sporu kompetencyjnego jest rozbieżność stanowisk co do zakresu kompetencji stron tego sporu. Postępowanie TK polega tu na rozsądzaniu sprzecznych stanowisk zajmowanych przez strony. Spór kompetencyjny może dotyczyć tylko rozbieżności stanowisk co do komp...

Sądowe stosowanie konstytucji - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 721

Sądowe stosowanie konstytucji jako samoistnej podstawy rozstrzygnięcia - gdy norma konstytucyjna jest sformułowana w sposób pozwalający na jej samoistne stosowanie, a ustawodawstwo zwykłe nie reguluje danej kwestii lub reguluje ją tylko częściowo. współstosowanie normy konstytucyjnej i postanowień ...

Samodzielność samorządu terytorialnego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 350

samodzielność samorządu terytorialnego Samodzielność samorządu terytorialnego to jego niezależność od administracji rządowej - umożliwia jednostkom samorządu terytorialnego (korporacjom komunalnym) realizowanie zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców. Przesłanki samodzielności samorzą...

Kluby i koła w Sejmie - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

Scharakteryzuj kluby i koła w Sejmie (Senacie) Kluby i koła poselskie (senatorskie) są formami politycznej organizacji posłów (senatorów). Muszą grupować członków prezentujących określoną, wspólną linię polityczną w izbie. Rola (istota) klubów i kół - stworzenie politycznych przesłanek funkcjonowa...

Scharakteryzuj kompetencje Prezydenta RP - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 847

Scharakteryzuj kompetencje Prezydenta RP w zakresie stanowienia prawa Prezydent posiada bardzo skromne kompetencje prawodawcze: akty o mocy ustawy prezydent nie ma możliwości stanowienia takich aktów, chyba, że w okresie stanu wojennego okaże się, że Sejm nie może się zebrać na posiedzenie - wówc...

Organizacja wewnętrzna parlamentu - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 805

Scharakteryzuj organizację wewnętrzną parlamentu Parlament funkcjonuje w oparciu o sformalizowaną strukturę organów wewnętrznych. Organy te muszą zapewniać efektywność prac parlamentarnych, a przy tym umożliwiać wszystkim liczącym się ugrupowaniom parlamentarnym wpływanie na te prace. Organy wewnęt...

Organizacja wyborów na urząd Prezydenta RP - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Scharakteryzuj organizację wyborów na urząd Prezydenta RP prezydent jest wybierany przez Naród w wyborach czteroprzymiotnikowych wybory zarządza Marszałek Sejmu pierwsza tura wyborów musi się odbyć między 100 a 75-tym dniem przez terminem upływu kadencji aktualnie urzędującego prezydenta w razie...

System parlamentarny - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 889

Scharakteryzuj system parlamentarny Istotą systemu parlamentarnego jest tzw. dualizm egzekutywy - czyli wyodrębnienie w ramach władzy wykonawczej głowy państwa (prezydent, monarcha) oraz rządu z premierem na czele. zadania i kompeten...