Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 71

Procedura zmiany Konstytucji RP - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 693
Wyświetleń: 2177

Procedura zmiany Konstytucji RP Konstytucja RP przewiduje - jako podstawową - procedurę swej zmiany przez parlament w formie ustawy o zmianie konstytucji (stosuje się ogólną procedurę ustawodawczą, z odstępstwami określonymi w konstytucji). Szczególny tryb utrudniający zmiany konstytucji stanowi oc...

Procedury gwarantujące przestrzeganie konstytucji - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 525

Procedury gwarantujące przestrzeganie konstytucji procedura odpowiedzialności konstytucyjnej - quasi-karna odpowiedzialność osób indywidualnych (piastunów najwyższych urzędów państwowych), za naruszenie konstytucji przy spra...

Proces decyzyjny w UE - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1001

Proces decyzyjny w UE. (Parlament a funkcjonowanie UE) Proces decyzyjny w UE przebiega przede wszystkim na szczeblu rządowym. Większość rozstrzygnięć podejmowanych jest przez unijne organy władzy wykonawczej (Radę i Komisję). Ponieważ Rada składa się z przedstawicieli rządów państw członkowskich - ...

Progi wyborcze - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 840

Progi wyborcze (klauzule zaporowe) Jest to instytucja spotykana w proporcjonalnym systemie wyborczym. Wprowadza wymóg uzyskania pewnego minimalnego odsetka głosów w skali kraju. Jeżeli taki próg nie zostanie osiągnięty (np. 5%), to głosy odd...

Mandat parlamentarny - omówienie - mandat zawodowy

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2149

Przedstaw charakterystykę współczesnego mandatu parlamentarnego Do współczesnej charakterystyki wolnego mandatu coraz bardziej typowe staje się określenie go jako mandatu zawodowego. Oznacza to, że działalność parlamentarna staje się głównym źródłem utrzymania dla większości parlamentarzystów. Nast...

Przedstaw zasady odpowiedzialności politycznej rządu - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2205

Przedstaw zasady odpowiedzialności politycznej rządu i jego członków Rząd ponosi za swoją działalność odpowiedzialność polityczną przed Sejmem - co oznacza, że może być zmuszony do złożenia dymisji gabinetu, jeżeli Sejm negatywnie oceni jego działalność i da temu wyraz w formie uchwały o

Przypadki obligatoryjnej dymisji PRM - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644

przypadki obligatoryjnej dymisji PRM dymisja składana na I posiedzeniu nowo wybranego Sejmu - musi zostać przyjęta przez prezydenta nieuchwalenie przez Sejm wotum zaufania dla Rady Ministrów (przyjęcie dymisji jest obowiązkiem prezydenta) ...

Ratyfikacja jako kompetencja Prezydenta RP - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

Ratyfikacja jako kompetencja Prezydenta RP Ratyfikacja - jest to ostateczne potwierdzenie i imieniu państwa umowy międzynarodowej już zawartej przez Radę Ministrów. Ratyfikacja jest dokonywana w odniesieniu do ważniejszych umów międzynarodowych i stanowi konieczny warunek nabrania przez te umowy m...

Relacja prawa międzynarodowego do prawa wewnętrznego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

Relacja prawa międzynarodowego do prawa wewnętrznego Art. 9 Konstytucji - nakaz przestrzegania prawa międzynarodowego przez Rzeczpospolitą. Art. 91. ust. 1 Konstytucji - ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dz.U. stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stoso...

Rodzaje i cechy ministrów - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1596

rodzaje i cechy ministrów minister resortowy stoi na czele resortów (działów administracji rządowej) kierują podległym im systemem organów resortowych są jednoosobowymi naczelnymi organami administracji ich powołanie jest ...