Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 63

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 819

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej struktura wewnętrzna skład zakres jurysdykcji (art. 251-281 TFUE). Struktura wewnętrzna: Trójstopniowa struktura: Trybunał Sprawiedliwości UE obejmuje: Trybunał Sprawie...

Zgromadzenie Parlamentarne - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Zgromadzenie Parlamentarne (skład, struktura wewnętrzna, kompetencje, sposoby podejmowania decyzji). Skład: 636 członków - 318 przedstawicieli i ich zastępcy z 47 parlamentów krajowych oraz goście specjalni i obserwatorzy. Ilość przedstawicieli z poszczególnych państw uzależniona jest od liczby ich...

Cechy immunitetu formalnego - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 434

Cechy immunitetu formalnego charakter zupełny odnosi się do wszelkich czynów, które mogły by podlegać odpowiedzialności karnej, popełnionych przez posła, niezależnie od ich związku z wykonywaniem mandatu (odpowiedzialność karna, za wykroczenia, za naruszenie praw osób trzecich, popełnione przy wyk...

Charakter ustawy budżetowej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

Charakter ustawy budżetowej jedną z podstawowych gwarancji zachowania przez parlament właściwej mu pozycji w relacjach z rządem jest uchwalanie budżetu państwa w formie ustawy ustawa budżetowa składa się z dwóch elementów: tekstu ujętego w artykuły i wyznaczającego prawne ramy budżetu (jest tam z...

Charakterystyka konstytucyjnego prawa własności-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 217

Charakterystyka konstytucyjnego prawa własności każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia własność, inne prawa majątkowe i prawo do dziedziczenia podlegają ochronie prawnej - zagwarantowanie ochrony własności jest konstytucyjną powinnością państwa własność może...

Charakterystyka zasady równości-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 413

Charakterystyka zasady równości zasada równości oznacza: równość wszystkich wobec prawa (nakaz równego traktowania przez organy władzy publicznej) równość w prawie (zakaz uwzględniania zasady równości przy kształtowaniu treści obowiązującego prawa) zasada równości oznacza nakaz jednakowego trakto...

Cechy rozporządzenia normatywnego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 742

Co to jest rozporządzenie? Cechy rozporządzenia normatywnego Rozporządzenie to akt normatywny niższej rangi, którego celem jest wykonanie (konkretyzacja) określonych postanowień ustawy. Cechy rozporządzenia: akt normatywny jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego wydawany przez organy wskaz...

Wykład - stała komisja sejmowa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581

co to jest stała komisja sejmowa i jakie ma zadania Stałe komisje sejmowe to komisje, których utworzenie przewiduje regulamin Sejmu. Sejm ma obowiązek ich utworzenia, a istnieją one przez okres całej kadencji. Najważniejsze zadania: rozpa...

Środki nadzorcze-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644

Do najważniejszych środków nadzorczych należy zaliczyć: prawo żądania niezbędnych informacji i sprawozdań oraz prawo wizytowania JST stwierdzenie nieważności uchwały organu JST jeżeli taka uchwała jest sprzeczna z prawem - ex lege staje się nieważna rolą organu nadzorczego jest tylko stwierdzenie...

Zasady polityki finansowej ustanowione przez Konstytucje RP-opracowan...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

dwie zasady polityki finansowej ustanawia Konstytucja RP zaciąganie pożyczek lub udzielanie gwarancji i poręczeń finansowych przez państwo nie może prowadzić do przekroczenia przez państwowy dług publiczny 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto sposób obliczania wartości krajowego produkt...