Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 56

Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

UMOWY ZAWIERANE POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA Uwagi ogólne Regulacja ogólna ma na celu: Ochronę życia prywatnego człowieka przed agresywnymi i bezwzględnymi sposobami oferowania usług lub dóbr przez przedsiębiorców Ochronę konsumenta przed zaskoczeniem go ofertą przedsiębiorcy w sytuacji gdy nie...

Uwagi ogólne o treści świadczenia - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 336

UWAGI OGÓLNE O TREŚCI ŚWIADCZENIA Działanie i zaniechanie Zachowanie dłużnika będące świadczeniem może polegać na działaniu albo na zaniechaniu Każde zachowanie dłużnika przybiera postać: Działań pozytywnych (np. danie czegoś) Zachowania biernego (np. niepodejmowanie działań) Obowiązek bierneg...

Waloryzacja sądowa - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644

WALORYZACJA SĄDOWA Pojęcie Sąd może waloryzować zobowiązania pieniężne, jeżeli spełnione zostaną określone przesłanki. Dokonuje się ona z mocy konstytucyjnego orzeczenia sądu, które jest zdarzeniem cywilnoprawnym, ponieważ zmienia się treść stosunku zobowiązaniowego. Przesłanki Sąd uzyskuje komp...

Waloryzacja umowna - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1127

WALORYZACJA UMOWNA Pojęcie Strony mogą zastrzec w umowie, że wysokość świadczenia pieniężnego zostanie ustalona według innego niż pieniądz miernika wartości (klauzula waloryzacyjna). Nie zmieniają one przedmiotu świadczenia. Sens ...

Prawo cywilne - waloryzacja - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

WALORYZACJA. ZAGADNIENIA OGÓLNE Pojęcie i funkcja Koncepcja waloryzacji świadczeń opiera się na złożeniu, że mają one na celu dostarczenie wierzycielowi takiej samej wartości ekonomicznej, jaką reprezentowała wierzytelność pieniężna w chwili ...

Wielość świadczeń oraz świadczenia uboczne - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1477

WIELOŚĆ ŚWIADCZEŃ ORAZ ŚWIADCZENIA UBOCZNE Łączenie świadczeń Wierzyciel będzie dopiero zaspokojony, gdy wszystkie te świadczenia zostaną zaspokojone. W nauce prawa cywilnego dopuszcza się istnienie kilku świadczeń po stronie długu. Nie wszystkie wyznaczone stosunkiem zobowiązaniowym zachowania dł...

Współodpowiedzialność kilku osób - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚĆ KILKU OSÓB Uwagi wstępne Jeżeli kilka osób ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, ich odpowiedzialność jest solidarna (art. 441 § 1 KC) Przesłanki współodpowiedzialności Zdarzenie, z k...

Współsprawstwo i współodpowiedzialność - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 882

WSPÓŁSPRAWSTWO I WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚĆ Szkoda może być wyrządzona nie tylko przez jednego sprawcę, ale także przez kilku działających w porozumieniu lub nawet bez porozumienia. W przypadkach takich wszyscy ponoszą odpowiedzialność i to soli...

Wykonanie świadczeń wzajemnych - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

WYKONANIE ŚWIADCZEŃ WZAJEMNYCH Jednoczesność świadczeń W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych każda ze stron zobowiązana jest do spełnienia świadczenia na rzecz drugiej strony. Między tymi świadczeniami istnieje związek polegający na tym, że świadczenie jednej strony jest odp...

Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1008

WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ I SKUTKI ICH NIEWYKONANIA WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ Wykonanie zobowiązania następuje przez pełne zaspokojenie interesu wierzyciela. Kwalifikacja prawna- wykonywania zobowiązania jest kwestią sporną w nauce prawa cywiln...