Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 54

Przesłanki odpowiedzialności - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI Prowadzącego przedsiębiorstwo Prowadzący przedsiębiorstwo lub zakład o cechach wskazanych wyżej ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za szkodę wyrządzoną przez ruch przedsiębiorstwa l...

Solidarność dłużników - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

SOLIDARNOŚĆ DŁUŻNIKÓW (BIERNA) Pojęcie Solidarność dłużników znamionują następujące cechy: wierzycielowi przysługuje wierzytelność o spełnienie jednego świadczenia, jeżeli zostanie ono w całości i w należyty sposób spełnione lub jeżeli wierzyciel w inny sposób zostanie zaspokojony zobowiązanie wy...

Solidarność wierzycieli - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

SOLIDARNOŚĆ WIERZYCIELI (CZYNNA) Pojęcie i funkcja Charakteryzuje się ona tym, że po stronie wierzytelności występuje kilka podmiotów. Jednakże dłużnik zobowiązany jest tylko do jednego świadczenia, które może spełnić do rąk któregokolwiek z wierzycieli solidarnych. Zaspokojenie któregokolwiek z w...

Stosunek prawny typu względnego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1288

Stosunek prawny typu względnego Stosunek zobowiązaniowy jest stosunkiem prawnym typu względnego- polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia. Osoby te są już znane w chwili powstania zobowiązania (nie jest to konieczne- wystarczy aby wskazany został sposób ich oznaczenia na tyl...

Struktura prawa zobowiązań - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413

STRUKTURA PRAWA ZOBOWIĄZAŃ Część ogólna i szczegółowa Część ogólna - zagadnienia uregulowane w art. 353- 534 KC- normy części ogólnej bezpośrednio odnoszą się do szczegółowych typów zobowiązań z księgi III KC, a także do stosunków zobowi...

Swoboda umów - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770

SWOBODA UMÓW Pojęcie Umowa jest skonstruowaną przez system prawny czynnością konwencjonalną. Swoboda umów- kompetencja do kształtowania przez podmioty wiążących je stosunków prawnych w drodze dwu lub wielostronnych oświadczeń woli. Zawarta w...

Szczególny reżim przedawnienia - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

SZCZEGÓLNY REŻIM PRZEDAWNIENIA W myśl art. 442 KC należy rozróżnić dwie następujące sytuacje, dla których ustalono inne terminy przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody z tytułu czynów niedozwolonych: Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, wówczas roszczenie ulega przedawnieniu z upływe...

Szkoda na osobie - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

SZKODA NA OSOBIE Uwagi wstępne Szkoda na osobie obejmuje uszczerbki wynikające z uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, pozbawienia życia, a także naruszenia innych dóbr osobistych człowieka. Uszczerbki te mogą przybierać postać zarówno szkody majątkowej jak i niemajątkowej (krzywdy). Szkody na o...

Prawo cywilne - szkoda - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

SZKODA Pojęcie Odnosi się do wszelkich uszczerbków w dobrach lub interesach prawnie chronionych, których poszkodowany doznał wbrew swojej woli. Charakter taki mają w szczególności nakłady lub wydatki oraz pomniejszenie majątku, w wyniku dokonania czynności prawnej rozporządzającej lub zobowiązują...

Szkody wiązane z poczuciem i urodzeniem dziecka - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

SZKODY ZWIĄZANE Z POCZĘCIEM I URODZENIEM DZIECKA Odpowiedzialność na podstawie art. 446 (na górze 1) KC Chodzi o przypadki, gdy zdarzenie wyrządzające szkodę miało miejsce przed urodzeniem dziecka. Jeżeli dziecko urodzi się żywe, może domagać się naprawienia szkód majątkowych i niemajątkowych od p...