Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 43

Statut organizacji międzynarodowej - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 938

Statut organizacji międzynarodowej. Statut organizacji międzynarodowej stanowi podstawę prawnoorganizacyjną istnienia i funkcjonowania organizacji międzynarodowych, zawartą w umowie międzynarodowej wielostronnej wiążącej wszystkie państwa będące jej członkami. Umowa taka z punktu widzenia prawa mię...

Traktat Amsterdamski - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616

Traktat Amsterdamski. podpisany 2.X.1997 r., wszedł w życie 1.V.1999 r., stanowił nową wersję Traktatu o UE, wprowadza nową numerację artykułów, w części o UE zamiast liter - cyfry, ustalono zasady, na których opiera się Unia: wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych swobó...

Traktat o Utworzeniu Unii Europejskiej - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

Traktat o Utworzeniu Unii Europejskiej (Traktat z Maastricht). podpisany przez 12 państw członkowskich 7.II.1992 roku, ostatecznie wszedł w życie 1.XI.1993 jest on umową międzynarodową obejmującą preambułę i artykuły od A do S zgrupowane w 7 Tytułów Tytuł I - postanowienia wspólne, Tytuł II - zmi...

Uchwały organizacji międzynarodowych - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 399

Uchwały organizacji międzynarodowych i sposoby ich podejmowania. Uchwały organizacji międzynarodowych, to: zalecenia, rekomendacje, akty prawnie wiążące; Mogą one być podejmowane poprzez zastosowanie: zasady jednomyślności - występuje ona w organizacjach grupowych (WE, OECD, NATO, EFTA); obecn...

Współpraca Policyjna i Sądowa w Sprawach Karnych - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

Współpraca Policyjna i Sądowa w Sprawach Karnych (cele i instrumenty realizacji). Celem jest stworzenie obywatelom Unii wyższego poziomu poczucia pewności w ramach obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości poprzez: ściślejszą współpracę między siłami policyjnymi, władzami celnymi i innymi...

Współpraca Rady Ministrów z Sejmem i Senatem - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Współpraca Rady Ministrów z Sejmem i Senatem (stanowienie prawa UE, tworzenie prawa polskiego wykonującego prawo UE, opiniowanie kandydatów na stanowiska w UE). realizowana jest za pośrednictwem Sejmowej Komisji do Spraw UE i odpowiedniej Komisji Senackiej, RM przekazuje Sejmowi niezwłocznie po ic...

Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553

Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (cele i instrumenty ich realizacji). Cele: zapewnienie wspólnych wartości, podstawowych interesów, niepodległości i integralności Unii zgodnie z zasadami

Zasady podejmowania decyzji w Radzie UE - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

Zasady podejmowania decyzji w Radzie UE. Decyzje (uchwały) Rady podejmowane są: jednomyślnie - wyrazić zgodę muszą wszystkie państwa członkowskie, każde ma po 1 głosie; wstrzymanie się od głosu przez członków obecnych lub reprezentowanych nie stanowi przeszkody w podjęciu decyzji; nieobecność na p...

Zasady wyboru komisarzy - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

Zasady wyboru komisarzy. Według procedury określonej w Traktacie z Nicei, Rada zbierająca się w składzie głów państw lub rządów i podejmująca decyzje kwalifikowaną większością głosów, wyznacza osobę, którą zamierza mianować przewodniczącym Komisji. Jego nominacja podlega zatwierdzeniu przez PE. Nas...

Zgromadzenie Parlamentarne - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 378

Zgromadzenie Parlamentarne (skład i zadania). Skład: przedstawiciele parlamentów krajowych państw członkowskich, w sumie jest ich 315 (od 2-18 z każdego kraju, w zależności od liczby mieszkańców, Polska -12); delegacje narodowe są tworzone w taki sposób, żeby zapewniały odpowiednią reprezentację p...