Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 42

Parlament Europejski-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Zieli_ski
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 497

Parlament Europejski (skład i struktura wewnętrzna). Skład: przedstawiciele narodów państw złączonych we Wspólnotach, niezależni, niezwiązani żadnymi instrukcjami ze strony rządów; obecnie jest ich 732, w tym 54 z Polski. Najwięcej deputowanych mają Niemcy (99). Struktura: urzędnicy - np. przewodn...

Pojęcie i rodzaje organizacji międzynarodowych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Zieli_ski
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

Pojęcie i rodzaje organizacji międzynarodowych. Organizacja międzynarodowa - pewna forma współpracy zrzeszająca podmioty z różnych państw. Dzieli się je na: pozarządowe (INGOs) - członkami są osoby fizyczne lub prawne (np. stowarzyszenia krajowe lub międzynarodowe o charakterze prywatnym lub publi...

Środki realizacji celów Wspólnoty Europejskiej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Zieli_ski
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 245

Środki realizacji celów Wspólnoty Europejskiej. Obejmują m.in.: zniesienie pomiędzy państwami członkowskimi opłat celnych i ograniczeń ilościowych w imporcie i eksporcie towarów, a także innych środków odnoszących taki sam skutek; wspólną p...

Procedura konsultacji - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

procedura konsultacji (tradycyjna): Procedurę konsultacji stosuje się we wszystkich sprawach, w których traktaty nie określają innego, szczególnego trybu podejmowania decyzji. Inicjatywa prawodawcza należy w tej procedurze do Komisji, która uprawniona jest do złożenia wniosku. Wniesiony projekt akt...

Procedura współdecydowania - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672

procedura współdecydowania: Podstawę prawną procedury współdecydowania stanowi art. 251 TWE. Procedura ta jest jeszcze bardziej skomplikowana niż procedura współpracy. Również w tym przypadku początkowa inicjatywa należy do Komi...

Procedura współpracy - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

procedura współpracy: Podstawę procedury współpracy stanowi art. 252 TWE. Na mocy postanowień Traktatu Amsterdamskiego zakres stosowania tej procedury został bardzo ograniczony. Obecnie stosowana jest ona tylko do podejmowania decyzji...

Rada Unii Europejskiej - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Rada UE (skład i struktura wewnętrzna). Zwana także Radą Ministrów lub po prostu Radą. Skład: po jednym przedstawicielu każdego państwa członkowskiego szczebla ministerialnego, który upoważniony jest do zaciągania zobowiązań w imieniu rządu tego państwa. Wg ustalonej praktyki państwa mogą być w Ra...

Sąd Pierwszej Instancji - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Sąd Pierwszej Instancji (powstanie i skład). W 1988 r. na podstawie decyzji Rady Unii Europejskiej przy Trybunale Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich utworzono Sąd Pierwszej Instancji. Powołanie tej instytucji przewidywały przepisy ...

Sejmowa Komisja do spraw Unii Europejskiej - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Sejmowa Komisja do spraw Unii Europejskiej (skład i zadania). Skład: obecnie 41 członków - w tym przewodniczący i 7 wiceprzewodniczących. Zadania: sprawy związane z członkostwem RP w UE, w szczególności: wyrażanie opinii na temat projektów aktów prawnych UE, projektów umów międzynarodowych, któryc...

Skarga o naruszenie Traktatów - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

Skarga o naruszenie Traktatów. Jest ona wnoszona przez Komisję do ETS przeciwko państwu członkowskiemu, które nie przestrzega prawa wspólnotowego (zarówno traktatowego, jak i niepisanego i wtórnego). W tej sytuacji Komisja najpierw wydaje umotywowaną opinię, w której zawarte jest żądanie usunięcia ...