Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 39

Dopuszczalność oraz dokonanie czynności prawnej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 406

DOPUSZCZALNOŚĆ ORAZ DOKONANIE CZYNNOŚCI PRAWNEJ. O dopuszczalności dokonania czynności prawnej określonego rodzaju rozstrzyga prawo właściwe dla czynności prawnej, o którą chodzi. Wg prawa właściwego dla czynności prawnej, o którą chodzi, oceniać należy także jej istnienie jako czynności prawnej. ...

Przedstawicielstwo-opracowanie - Przedstawicielstwo ustawowe

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 546

PRZEDSTAWICIELSTWO. I.Przedstawicielstwo ustawowe. Upoważnienie do działania w charakterze przedstawiciela ustawowego powiązane jest zwykle z określonym stosunkiem rodzinnym lub opiekuńczym. Podlega więc prawu właściwemu dla tego stosunku. Upoważnienie rodziców do reprezentowania dziecka pozosta...

Cele i zadania RE-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518

Cele i zadania RE. Są one sformułowane w statucie bardzo ogólnie. Zostały one zdefiniowane w art. 1 oraz art. 3 statutu RE. Rada Europy została utworzona, aby: - chronić prawa człowieka, bronić demokracji parlamentarnej i rządów prawa, - rozwijać porozumienia o zasięgu kontynentalnym w celu ujednol...

Cele Unii Europejskiej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 546

Cele Unii Europejskiej. określa je art. 2 TUE, cele gospodarcze - popieranie postępu gospodarczo - społecznego, wysokiego poziomu zatrudnienia, osiągnięcie trwałego i zrównoważonego rozwoju (środki realizacji: utworzenie rynku wewnętrznego, unii gospodarczo-walutowej docelowo z jedną walutą), umac...

Członkostwo UE-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

Członkostwo UE (przyjęcie, wstąpienie, wykluczenie). Przyjęcie: każde państwo europejskie może się ubierać o przyjęcie do UE, pod warunkiem, że przestrzega zasad wynikających z art. 6 ust. 1, a więc zasad: wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych swobód oraz zasady rządów pr...

Działalność RE na rzecz edukacji i kultury-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Zieli_ski
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

Działalność RE na rzecz edukacji i kultury. Obejmuje: popieranie rozwoju europejskiej tożsamości kulturowej, poszerzanie europejskiej tożsamości kulturowej, formułowanie polityki dotyczącej dziedzictwa kulturalnego, określenie podst...

Działalność RE w dziedzinie prawa europejskiego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Zieli_ski
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 567

Działalność RE w dziedzinie prawa europejskiego. RE ogrywa bardzo istotną rolę w kształtowaniu wspólnego ustawodawstwa europejskiego. Odegrała ona ważną rolę w opracowaniu wielu porozumień europejskich i przyczyniła się do harmonizacji europejskich systemów prawnych, używając dwóch form instrumentó...

Europejska Komisja Gospodarcza ONZ-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Zieli_ski
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 469

Europejska Komisja Gospodarcza ONZ (Komisja Gospodarcza ONZ dla Europy). Usytuowanie Komisji w strukturze ONZ. EKG jest komisją ONZ do spraw europejskich przy Radzie Gospodarczo-Społecznej. Geneza Komisji. EKG powstała w ...

Europejski Bank Centralny-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 637

Europejski Bank Centralny (skład i zadania). Skład: Dyrektoriat (organ wykonawczy, zarządza bankiem i przygotowuje posiedzenia Rady Naczelnej; jest złożony z Prezesa EBC, wiceprezesa i 4 pozostałych członków - wszyscy są mianowan...