Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 30

Ochrona przed hałasem - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 476

Ochrona przed hałasem Hałas to (art. 3 ust. 5 p.o.ś) - dźwięki od 16 Hz do 16 000 Hz Cel - jak najlepszy stan akustyczny środowiska Utrzymywanie poziomu hałasu na poziomie nie wyższym niż normy Zmniejszanie poziomu hałasu do norm Ocena stanu akustycznego środowiska W ramach Państwowego Monitor...

Ochrona przed powodzią lub suszą - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 763

Ochrona przed powodzią lub suszą Ochrona przed powodzią suszą jest zadaniem administracji rządowej W tym celu Systemy retencji wód, suchych zbiorników przeciwpowodziowych oraz polderów Racjonalna retencja Kształtowanie zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych, terenów zalewowych, budowy ...

Ochrona przed promieniowaniem jonizującym - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Ochrona przed promieniowaniem jonizującym Jest przedmiotem prawa atomowego Reguły wykorzystania energii atomowej: Tylko w celach pokojowych Z zastosowaniem środków dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony życia, zdrowia, mienia oraz środowiska Zezwolenia Prezesa

Ochrona użytkowa zwierząt - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812

Ochrona użytkowa zwierząt Zwierzęta gospodarskie - ustawa z 29 czerwca 2007r. Celem ochrony jest poprawa genotypu zwierząt  poprawienie ich wartości użytkowej i hodowlanej Zwierzęta łowne (zwierzyna) Są przedmiotem prawa łowieck...

Ochrona warstwy ozonowej - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

Ochrona warstwy ozonowej Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową Istota ochrony polega na: Określeniu zasad użytkowania i obrotu takimi substancjami („substancje kontrolowane”)oraz zawierającymi je produktami, urządzeniami i instalacjami Określeniu obowiązków podmiotów użytkujących lu...

Ochrona weterynaryjna zwierząt - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 917

Ochrona weterynaryjna zwierząt Ochronę weterynaryjną zwierząt reguluje ustawa z 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Dotyczy wszystkich zwierząt Identyfikacja oraz rejestracja niektórych zwierząt: Rejestr

Ochrona wód - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 749

Ochrona wód Ochrona wód: Jakościowa - zachowanie dobrego stanu i przydatności do spożycia, bytowania ryb rekreacji i sportów wodnych Ilościowa (zapobieganie marnotrawstwu) Ochrona wód Powszechna Obszarowa Indywidualna (obowiązki wynikają...

Ochrona zabytków - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 707

Ochrona zabytków Zabytek - nieruchomość (jej część, zespół nieruchomości) stanowiąca świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na wartość historyczną, artystyczną lub naukową Form...

Odpowiedzialność administracyjna - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581

Odpowiedzialność administracyjna Ustalone przez organ administracyjny nakazy/ zakazy: Wstrzymanie działalności Cofnięcie/ ograniczenie decyzji zezwalającej na dany sposób korzystania ze środowiska Wykonania stosownych urządzeń ochronnych, usunięcie uchybień lub ich następstw Organy mogą wydawać...

Odpowiedzialność cywilna - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784

Odpowiedzialność cywilna (zasady ogólne) Immisje - zakaz ponad przeciętną miarę Szkoda - z zasady i lucrum cessans i damnum emergens (choć niekiedy ograniczenie ustawowe do samego...