Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 263

Zasady dyskontynuacji prac parlamentarnych - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 784

Wyjątki od zasady dyskontynuacji prac parlamentarnych dotyczą projektu ustawy wniesionego z inicjatywy obywatelskiej sprawozdania sejmowej komisji śledczej, którego nie zdążono rozpatrzyć na posiedzeniu Sejmu niezakończonego postępowania w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej ...

Wolność człowieka - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 280

Wyjaśnij na czym polega wolność człowieka Wolność - polega na tym, że w granicach wyznaczonych przez prawo możemy zachowywać się swobodnie (np. wolność wypowiedzi, nauczania). Istnieje więc zakaz zmuszania kogokolwiek do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje, przy czym każdy może korzystać ze...

Pełne uprawnienia i obowiązki wynikające z uzyskanego mandatu - wykład...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 210

Z jaką chwila parlamentarzysta uzyskuje pełne uprawnienia i obowiązki wynikające z uzyskanego mandatu Po przystąpieniu do wykonywania mandatu - a to następuje z chwila złożenia ślubowania (z reguły na pierwszym posiedzeniu izby). Mandat trwa przez całą kadencję i wygasa wraz z jej zakończeniem ...

Zakres kompetencji kontrolnych NIK w sensie przedmiotowym - opracowani...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 154

Zakres kompetencji kontrolnych NIK w sensie przedmiotowym Zakres kompetencji kontrolnych NIK w sensie przedmiotowym ma charakter uniwersalny. Obejmuje całokształt działalności organów kontrolowanych, a w szczególności wykonanie budżetu państwa Oraw realizację ustaw i innych aktów prawnych w zakresi...

Zakres przedmiotowy protestu wyborczego - opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 231

Zakres przedmiotowy protestu wyborczego (podstawa protestu) Podstawą protestu w wyborach parlamentarnych może być dopuszczenia się przestępstwa przeciwko głosowaniu lub naruszenie przepisów ordynacji, dotyczących głosowania, ustalania wyników głosowania lub wyników wyborów. W wyborach prezydenckic...

Wykład - zasada bezpośredniości

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

zasada bezpośredniości Zasada bezpośredniości oznacza, że wyborca oddaje swój głos osobiście i imiennie na osobę lub osoby, które mają zostać wybrane, a więc objąć mandat obsadzany w drodze danego głosowania. Tym samym wyborca decyduje bezpośrednio o składzie organu przedstawicielskiego. ...

Opracowanie - zasada permanencji prac parlamentu

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

zasada permanencji prac parlamentu Kadencja parlamentu ma charakter jednolity - nie istnieje podział na sesje i okresy międzysesyjne. W całym okresie kadencji przewodniczący izby lub jej prezydium może zwołać jej posiedzenia (w każdej chwili) - więc wyeliminowany został wpływ organu pozaparlamentar...

Zasada przyrodzonej godności człowieka - opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 259

Zasada przyrodzonej godności człowieka Zasada godności człowieka wyznacza nie tylko treść konstytucyjnych przepisów o wolnościach i prawach jednostki, ale stanowi też uniwersalną wartość, której winien podporządkować się cały system unormowań konstytucyjnych oraz proces ich wykładni i stosowania. ...

Zasady przeprowadzania wyborów - opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 294

Zasady przeprowadzania wyborów są oparte o tzw. przymiotniki zasada powszechności zasada równości zasada bezpośredniości zasada proporcjonalności zasada tajności głosowania muszą być oparte o zasadę pluralizmu politycznego muszą być oparte o szczególne, w tym celu ustanowione regulacje prawn...

Wykład - związek parlamentu z władzą sądowniczą

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 238

związek parlamentu z władzą sądowniczą uchwalanie przez parlament ustaw, które wiążą sędziów przy wykonywaniu funkcji orzeczniczych parlament ma wpływ na powoływanie sędziów TK i TS władza sądownicza, poprzez TK, może uznawać uchwalone przez parlament ustawy za sprzeczne z konstytucją i pozbawiać...