Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 260

Zasada hierarchicznej budowy systemu źródeł prawa - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 182

Na czym polega zasada hierarchicznej budowy systemu źródeł prawa? Zasada ta oznacza, że każdemu typowi aktu normatywnego przysługuje określona ranga w stosunku do typów pozostałych, a więc można mówić o aktach normatywnych wyższej i niższej rangi. ...

Zasada równości wyrażona w Konstytucji RP - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 238

Na czym polega zasada równości wyrażona w Konstytucji RP? wszyscy są równi wobec prawa wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne zakaz dyskryminowania kogokolwiek w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym ...

Najważniejsze zasady składające się na tożsamość konstytucyjną RP...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 252

Najważniejsze zasady składające się na tożsamość konstytucyjną RP: zasada demokratycznego państwa prawnego zasada suwerenności narodu zasada niepodległości i suwerenności państwa zasada społeczeństwa obywatelskiego zasada podziału władz zasada społecznej gospodarki rynkowej zasada przyrodzone...

Nietykalność - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 357

Nietykalność Nietykalność oznacza zakaz zatrzymania lub aresztowania posła (senatora) bez zgody Sejmu (Senatu). Wyrażenie tej zgody następuje w formie uchwały odpowiedniej izby, podejmowanej odrębnie w przedmiocie uchylenia immunitetu. ...

Niewybieralność - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371

Niewybieralność Niewybieralność oznacza wykluczenie zdolności określonej osoby do kandydowania w wyborach i objęcia mandatu z uwagi na inny pełniony urząd, funkcję, czy stanowisko. Urzędujący prezydent nie ma prawnej możliwości do objęcia mandatu parlamentarnego. ...

Ogólny zarys struktury władzy sądowniczej w Polsce - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 217

Ogólny zarys struktury władzy sądowniczej w Polsce Władza sądownicza w Polsce obejmuje dwa niezależne od siebie segmenty: sądy - które tworzą system wzajemnie powiązanych organów trybunały - które są wydzielone poza system sądów i pozostają niezależne względem siebie ...

Organizacja wewnętrzna Zgromadzenia Narodowego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 154

Organizacja wewnętrzna Zgromadzenia Narodowego Zgromadzeniu przewodniczy Marszałek Sejmu, lub w jego zastępstwie Marszałek Senatu Formą działania Zgromadzenia Narodowego są wspólne obrady pełnego składu obu izb - jako ciała jednolitego ...

Organy nadzoru - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 518

Organy nadzoru Nadzór jest sprawowany przez organy administracji rządowej, tj. przez: PRM, wojewodów, oraz w zakresie spraw finansowych przez regionalne izby obrachunkowe (RIO). Nie istnieją natomiast procedury nadzorcze p...

Plebiscyt w prawie polskim a międzynarodowym - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 203

Plebiscyt w prawie polskim a międzynarodowym Plebiscyt - głosowanie nad wyrażeniem poparcia lub zaufania określonej osoby Plebiscyt w prawie międzynarodowym - odnosi się do głosowania ogółu mieszkańców danego terytorium nad jego przynależnością państwową (np. plebiscyty na Warmii i Mazurach po I w...

Działalność organów administracji rządowej NBP - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 147

Pod jakim kątem NIK kontroluje działalność organów administracji rządowej NBP państwowych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Działalność organów administracji rządowej, NBP, państwowych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych jest kontrolowana przez NIK pod kątem: legalności...