Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 26

Obrót nieruchomościami rolnymi - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 938

Obrót nieruchomościami rolnymi (pojęcie, rodzaje i zasady) Przez obrót nieruchomościami rolnymi należy rozumieć zmianę właściciela dokonaną w drodze czynności prawnej. Przeniesienie własności nieruchomości może nastąpić : ...

Obrót rodzinny - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

Obrót rodzinny. Wymień i omów jego podstawowe funkcje Za gospodarstwo rodzinne uważa się gospodarstwo rolne: 1) prowadzone przez rolnika indywidualnego ( nie może być prowadzone przez os. prawna lub firmę), oraz 2) w którym łączna powierzchnia ...

Ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 462

Ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego Klasyfikacja ograniczeń: I .obrót Inter viovos ograniczenia zostały zniesione ustawą z 28.07.1990 r. z wyjątkiem: art. 166 KC- zbycie udziału we współwłasności

Legalne gospodarstwa rolnego - omóienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609

Podaj definicje legalne gospodarstwa rolnego Definicje legalne możemy odnaleźć w: - ustawa o podatku rolnym (definicja przedmiotowa): Gospodarstwo rolne obejmuje grunty sklasyfik...

Podatek dochodowy z rolnictwa - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

Podatek dochodowy z rolnictwa w zasadzie przychody z działalności rolniczej nie podlegają podatkowi dochodowemu z wyjątkiem działów specjalnych produkcji rolnej. Nie zwalnia ono od podatku rolnego gruntów. Ustawa o podatku dochodowym od os. fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych wyłącza...

Podatek leśny - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 847

Podatek leśny obciąża Skarb Państwa i prywatnych właścicieli Podatek ten w obecnym kształcie wprowadzono z początkiem 1992 r. Charakterystyczną cechą tego podatku jest to, że regulujące jego konstrukcję prawnopodatkowe normy zawarte są w ust...

Podatek od nieruchomości - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 847

Podatek od nieruchomości Jest połączony z podatkiem rolnym. W zasadzie grunty objęte podatkiem rolnym nie podlegają podatkowi od nieruchomości. Podatek jest podatkiem o charakterze lokalnym, bezpośrednim, rzeczowym. zwyczajnym i obligatoryjnym. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizycz...

Podatek od spadków i darowizn - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 630

Podatek od spadków i darowizn Podatek od spadków i darowizn reguluje ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, póz. 1514 ze zm.). Przedmiot opodatkowania Podatkowi od spadków i ...

Podatek VAT - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 700

Podatek VAT Do działalności rolniczej VAT został wprowadzony ustawą z 20.07.2000r. W przypadku osób fiz. Prowadzących wyłącznie gosp. rolne leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT złoży naczelnikowi urzędu skarb...

Podstawowe unormowania prawa unijnego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1078

Podstawowe unormowania prawa unijnego w sferze hodowli roślin i nasiennictwa Hodowla roślin i nasiennictwa stanowią gospodarczo dział rolnictwa , obejmujący wytwarzanie i stosowanie biologicznego środka produkcji, jakim jest