Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 256

Rozwój Wspólnot w latach 1958 1968 - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 287

Rozwój Wspólnot w latach 1958 1968. 25.III.1957 r. - układ w sprawie wspólnych organów WE, 17.IV.1957 r. - protokół w sprawie statutu Trybunału EWG, 8.IV.1965 r. - Traktat Fuzyjny oraz protokół w sprawie przywilejów i immunitetów WE, ...

Sekretariat - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

Sekretariat. Sekretariat Generalny zatrudnia ok. 1300 funkcjonariuszy europejskich. Pracuje on w dwóch językach oficjalnych: angielskim i francuskim. Na jego czele stoi wybierany przez Zgromadzenie Parlamentarne, na 5-letnią kadencję Sekretarz Generalny. ...

Stosunek RE do kary śmierci - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 273

Stosunek RE do kary śmierci. Protokół nr 6 do EKOPCiPW wprowadza zakaz stosowania kary śmierci. Jednakże czyni to z dwoma wyjątkami. Karę śmierci można stosować za czyny popełnione podczas wojny lub w okresie bezpośredniego zagrożenia wojną. ...

Terytorialny zakres obowiązywania prawa wspólnotowego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 168

Terytorialny zakres obowiązywania prawa wspólnotowego. Traktaty wspólnotowe są umowami międzynarodowymi i jako takie wiążą każdą ich stronę w odniesieniu do całego terytorium, chyba że z samej umowy wynika odmienny zamiar. Przez całe terytorium strony traktatu należy rozumieć jej obszar lądowy, mor...

Zasada autonomii prawa wspólnotowego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 259

Zasada autonomii prawa wspólnotowego. Punktem wyjścia dla tej zasady jest stwierdzenie, że prawo wspólnotowe stanowi nowy, odrębny porządek prawny. Zasada ta głosi, że prawo Wspólnoty jest niezależne od ustaw państwowych. Gwarantuje ona jednolite jego stosowanie na obszarze całej Wspólnoty. ...

Zasady wyboru sędziów do Trybunału - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 140

Zasady wyboru sędziów do Trybunału. Kandydaci na sędziów są zgłaszani przez poszczególne rządy. Komitet Ministrów śledzi bardzo uważnie procedurę doboru kandydatów. Następnie sędziowie są wybierani przez Zgromadzenie Parlamentarne na okres 9 lat. Nie reprezentują oni państwa, które zgłosiły ich kan...

Zasięg terytorialny KBWE OBWE - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 308

Zasięg terytorialny KBWE/OBWE. Europa, Ameryka Płn. (USA, Kanada) - w sumie 55 państw. Państwami partnerskimi OBWE są Japonia, Korea Płd. oraz kraje Basenu Morza Śródziemnego: A...

Prawo cywilne - odstąpienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 301

ODSTĄPIENIE Strony uzależniają prawo do odstąpienia od zapłaty określonej sumy pieniężnej. Oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostało złożone jednocześnie z zapłatą odstępnego. Do odstąpienia stosuje się postanowienia art. 395 KC ...

Semiimperatywny charakter norm ochronnych - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 238

SEMIIMPERATYWNY CHARAKTER NORM OCHRONNYCH Zakres wyłączenia odpowiedzialności Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny nie można ograniczyć ani wyłączyć. Sytuacja prawna konsumenta nie może ulec pogorszeniu w następstwie umów zawieranych bądź to między nim a producentem, b...

Decyzja - definicja, cechy szczególne - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 175

Decyzja definicja cechy szczególne. Decyzje - wiążące ogólnie, a gdy są skierowane do konkretnych adresatów to tylko ich, charakter wykonawczy, administracyjny. Co do zasady nie może być bezpośrednio stosowana, chyba że daje jednostkom określone uprawnienia indywidualne. ...