Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 255

Organizacje o celach specjalnych i celach ogólnych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Zieli_ski
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 126

Organizacje o celach specjalnych i celach ogólnych. Podział wg zakresu kompetencji: o kompetencjach ogólnych - rozwijają działalność we wszystkich dziedzinach międzynarodowych; np. ONZ; organizacje specjalne (funkcjonalne) - działają w określonych dziedzinach, np. organizacje gospodarcze (WE), sp...

Postępowanie w sprawach orzeczeń wstępnych - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 203

Postępowanie w sprawach orzeczeń wstępnych. Następuje: w przedmiocie wykładni Traktatu WE - pytanie może złożyć sąd państwa członkowskiego; w przedmiocie ważności i wykładni aktów organów Wspólnoty oraz EBC, w przedmiocie wykładni statutów instytucji utworzonych przez Radę, o ile statuty przewidu...

Powstanie Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 238

Powstanie Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. 25.III.1957 r. - w Rzymie podpisano Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EWEA, tzw. Euroatom); podpisany przez te same państwa co Traktat o EW...

Powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 273

Powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. 25.III.1957 r. - w Rzymie podpisano Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG, tzw. Wspólny Rynek); podpisany przez te same państwa co ...

Prawne formy działania regionów europejskich - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 161

Prawne formy działania RE. Rekomendacje, konwencje lub porozumienia uchwalane przez Komitet Ministrów - są adresowane do państw członkowskich. Mają moc wiążącą dla państw, które je ratyfikowały. Komitet ministrów uchwala również deklaracje i rezolucje na temat aktualnych problemów politycznych. ...

Prawo do występowania ze skargami - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 280

Prawo do występowania ze skargami do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Traktat Nicejski poszerzył uprawnienia Parlamentu - przyznał mu prawo wnoszenia skargi w sprawie nieważności aktów prawnych organów wspólnotowych. PE może wnosi...

Prawo instytucjonalne formalne Wspólnot Europejskich - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 133

Prawo instytucjonalne formalne Wspólnot Europejskich. Część prawa wspólnotowego, która określa strukturę organizacyjną Wspólnot (instytucje Wspólnot, ich skład i kompetencje, postępowania w zakresie stanowienia prawa wspólnego oraz procedury sądowe, a także stosunki zewnętrzne Wspólnot). ...

Przesłanki integracji państw europejskich - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 245

Przesłanki integracji państw europejskich po II wojnie światowej. polityczny podział i narastający po wojnie konflikt Wschód - Zachód, poczucie zagrożenia zachodnioeuropejskich społeczeństw ze strony ZSRR, uświadomienie sobie słabości gospodarczej i uzależnienia od USA, francuskie dążenia do odb...

Raporty sprawozdania roczne Trybunału Obrachunkowego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 168

Raporty sprawozdania roczne Trybunału Obrachunkowego. TO sporządza roczne sprawozdania po zamknięciu każdego roku obrachunkowego. Sprawozdanie to zostaje przedstawione innym instytucjom Wspólnot i jest publikowane, razem z odpowiedziami tych instytucji na uwagi TO, w Dzienniku Urzędowym Wspólnot. ...