Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 254

Międzynarodowe osoby prawne-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 238

MIĘDYNARODOWE OSOBY PRAWNE. Międzynarodowa osoba prawna - osoba prawna, której statut prawny określa akt normatywny, o charakterze międzynarodowym. Chodzi tu może o indywidualny akt normatywny, powołujący daną osobę prawną lub akt o charakterze ogólnym, określający przesłanki tworzenia osób prawny...

Cechy organizacji międzynarodowych o ponadnarodowym charakterze-opraco...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Zieli_ski
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 196

Cechy organizacji międzynarodowych o ponadnarodowym charakterze. Mogą podejmować decyzje wiążące państwa członkowskie i ich mieszkańców Posiadają kompetencje do wykonywania ich decyzji, nawet przy braku współpracy ze strony państw członkowskich Niezależność organów organizacji podejmujących decyz...

Charakterystyka aktualnego składu członkowskiego RE-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Zieli_ski
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 140

Charakterystyka aktualnego składu członkowskiego RE. Aktualnie do RE należy 46 państw. Jako ostatnie przystąpiło Monako w październiku 2004 roku. Należą do niej prawie wszystkie kraje europejskie (wyj. stanowi Białoruś), ale także członkowie spoza Europy (np. Armenia). ...

Dyrektoriaty Dyrekcje Generalne Komisji Europejskiej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Zieli_ski
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 196

Dyrektoriaty Dyrekcje Generalne Komisji Europejskiej. Jest ich 26. Na czele każdej z nich stoi dyrektor generalny. Dzielą się one na Dyrekcje, a te z kolei na Referaty. Np. Dyrekcja Generalna I (zewnętrzne stosunki gospodarcze), Dyrekcja Generalna XII (nauka i badania naukowe). ...

Funkcja kreacyjna Parlamentu-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 196

Funkcja kreacyjna Parlamentu. powołuje Rzecznika Praw Obywatelskich, uczestniczy w powoływaniu przewodniczącego Komisji i jej członków, w odniesieniu do pewnych aktów lub działań wymagana jest zgoda lub opinia PE, np. zgoda na przystąpienie nowych członków do UE; ...

Funkcja opiniodawcza Trybunału Obrachunkowego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 126

Funkcja opiniodawcza Trybunału Obrachunkowego. Trybunał Rewidentów Księgowych posiada kompetencje doradcze - może przedstawiać swoje uwagi w poszczególnych kwestiach, zwłaszcza w formie sprawozdań specjalnych oraz wydawać opinie na wniosek pozostałych instytucji Wspólnoty. Opinia Trybunału jest obo...

Funkcjonariusze międzynarodowi-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 546

Funkcjonariusze międzynarodowi. Funkcjonariusze międzynarodowi, to członkowie personelu, którzy służą w jednakowym stopniu wszystkim krajom członkowskim. Wykonują oni swoją funkcję przez cały czas kadencji, funkcja ta ma charakter wyłączny (funkcjonariusz może być zatrudniany tylko przez organizacj...

Kompetencje kontrolne Komisji-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

Kompetencje kontrolne Komisji. zawsze może wystąpić do ETS jeżeli stwierdzi, że państwo członkowskie nie przestrzega prawa wspólnotowego, czuwa nad stosowaniem się przez państwa członkowskie do orzeczeń Trybunału, może wystąpić o nałożenie na nie ryczałtu lub kary pieniężnej, ma prawo do podejmowa...

Kompetencje legislacyjne Komisji-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Zieli_ski
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 266

Kompetencje legislacyjne Komisji. ma ona monopol inicjatywy w zakresie stanowienia wtórnego prawa wspólnotowego (w zakresie II i III filaru Unii również państwa posiadają inicjatywę ustawodawczą); ma ona własne kompetencje ustawodawcze - są one ograniczone do stanowienia przepisów wykonawczych - k...

Konstytucja RP a pojęcie organizacji międzynarodowej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Zieli_ski
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 196

Konstytucja RP a pojęcie organizacji międzynarodowej. Wedle art. 90 ust. 1 Konstytucji RP, RP może przekazać organizacji międzynarodowej część kompetencji; Konstytucja nie wyjaśnia jednak, co to organizacja międzynarodowa. Można najwyżej domniemywać, że za organizację międzynarodową, której można p...