Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 251

Punkty odniesienia kontroli konstytucyjności aktów prawnych - omówieni...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 140

Jakie są podstawy punkty odniesienia kontroli konstytucyjności aktów prawnych? konstytucja - jako wyrażone w niej normy, ale i zasady i wartości ratyfikowane umowy międzynarodowe - wszystkie, jeżeli chodzi o kontrolę aktów podstawowych, w przypadku kontroli ustaw - jedynie te, które ratyfikowano z...

Komisje śledcze - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Komisje śledcze Komisje śledcze tworzone są wówczas, gdy zbadanie sprawy wymaga szczególnie wnikliwego ustalenia stanu faktycznego (w praktyce ich powołanie wiąże się ze sprawami o wymiarze skandalu politycznego) Komisję śledczą powołuje Sejm, ilekroć uzna taką potrzebą. Sejm ustala zarazem zakres...

Kompetencje arbitrażowe prezydenta - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 266

Kompetencje arbitrażowe prezydenta: ustrojowe: możliwość skrócenia kadencji sejmu możliwość zwoływania Rady Gabinetowej udział w procesie tworzenia rządu polityczne: rozwiązywanie wewnętrznych konfliktów klasy politycznej rozwiązywanie ...

Konsekwencje dla systemu prawa polskiego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 238

Konsekwencje dla systemu prawa polskiego po akcesji do UE powstanie porządku prawnego, który obejmuje system prawa międzynarodowego oraz acqius communautaire system acqius communautaire, w którym występuje podział kompetencji na wyłączne, konkurujące i równoległe, koncepcja „zajętego pola” i zasad...

Konstytucyjne zasady działania sądów - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 357

Konstytucyjne zasady działania sądów - zasady praworządnego procesu Nullum crimen sine lege Nulla poena sine lege zasada domniemania niewinności ochrona wolności i nietykalności osobistej zakaz tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania i karania, w tym zakaz

zwierzchni nadzór nad administracyjną działalnością sądów powszechnyc...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 154

Kto sprawuje zwierzchni nadzór nad administracyjną działalnością sądów powszechnych? Zwierzchni nadzór nad administracyjną działalnością sądów powszechnych sprawuje minister sprawiedliwości. Ministrowi nie wolno w żaden sposób wkraczać w kwestie objęte niezawisłością sędziowską. Obecnie nadzór mini...

Metody stabilizowania prac rządu - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

metody stabilizowania prac rządu Jeżeli istnieje większość sejmowa popierająca rząd, to nie ma problemu ze stabilizacją prac rządu, problem pojawia się gdy, rząd nie ma poparcia w sejmie konstruktywne wotum nieufności funkcj...

Odrębności procedury ustawodawczej - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 315

Odrębności procedury ustawodawczej w sprawie uchwalania kodeksów do rozpatrywania kodeksów można powołać Komisję Nadzwyczajną, w ramach której tworzy się podkomisje i zespoły robocze Komisja Nadzwyczajna powołuje zespół stałych ekspertów, z których 1/3 wskazuje wnioskodawca projektu kodeksu w pra...

Podmioty prawa inicjatywy ustawodawczej - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 217

Podmioty prawa inicjatywy ustawodawczej posłowie - komisje sejmowe (z wyjątkiem śledczych) lub grupy min. 15 posłów Senat - konieczna uchwała całej izby Prezydent Rada Ministrów grupa min. 100.000 obywateli (inicjatywa ludowa) ...

Podstawowa funkcja sądów - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

podstawowa funkcja sądów Funkcją sądów jest sprawowanie wymiaru sprawiedliwości. Wymiar sprawiedliwości można określić jako działalność państwa polegającą na wiążącym rozstrzyganiu sporów o prawo, w których przynajmniej jedną ze stron jest jednostka lub inny podmiot podobny. Wymiar sprawiedliwości ...