Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 248

Metody badania i ocena motoryki dużej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 343

METODY BADANIA I OCENA MOTORYKI DUŻEJ ETODY BADAŃ I OCENY MOTORYI DUŻEJ: 1. RÓWNOWAGA DYNAMICZNA: - skakanie na obu nogach - skakanie na jednej nodze - przejście stopkami po narysowanej linii 2. RÓWNOWAGA STATYCZNA: - stanie na jednej nodze - stanie z zamkniętymi oczami - koordynacja ruchów np....

Poznawanie ucznia-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 294

NA CZYM POLEGA POZNAWANIE UCZNIA? Poznawanie ucznia = gromadzenie danych : 2 wymiary poznawania uczniów: Teoretyczny - gromadzenie danych zgodnie z metodologią badań Praktyczny- podporządkowany celom dydaktycznym i wychowawczym Działanie rozpoznawcze = diagnoza (termin medyczny, powiązanie z leczen...

Obszary wiedzy o uczniach-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

OBSZARY WIEDZY O UCZNIACH. Na początku kontaktów nauczyciela z uczniami W trakcie procesu kształcenia Pod koniec procesu kształcenia (podsumowanie rezultatów) Obszary wiedzy o uczniach: Wiedza o pojedynczym uczniu Wiedza o zespole wycho...

Procesy myślowe i pamięć dziecka 6-letniego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 399

OMÓW PROCESY MYŚLOWE I PAMIĘĆ DZIECKA 6-LETNIEGO Procesy myślowe: Umieć wyodrębnić istotne właściwości przedmiotów, Dostrzega podobieństwa, Potrafi przyswoić podstawowe pojęcia abstrakcyjne: kształt, wielkość, kierunek, odległość, czas. Pamięć dziecka gotowego do szkoły: Pewny stopień trwałości, St...

Percepcja słuchowa, słuch fonemowy-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 441

PERCEPCJA SŁUCHOWA, SLUCH FONEMOWY- DEFINICJA. RECEPCJA SŁUCHOWA: Słuch FENOMOWY: - rozróżnianie fenomów - rozróżnianie wyrazów - umiejętność analizy i syntezy głoskowej - rozróżnianie cech prozodycznych DEFINICJA WG Z. KURKOWSKIEGO: SŁUCH FENOMOWY - rozróżnianie/ utożsamianie dwóch wypowiedzi różn...

Postanowienie-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

Co powinno zawierać postanowienie? Postanowienie powinno zawierać (art. 94$1 kpk): oznaczenie organu (sąd, prokurator, itp.) oraz osoby lub osób (np. składu sądu) wydających postanowienie, date jego wydania, wskazanie sprawy oraz kwestii, której postanowienie dotyczy, rozstrzygniecie z podaniem...

Gwarancje praw jednostki-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Gwarancje praw jednostki (to zespół najszerzej ujmowanych środków gwarancyjnych), na które składają się przede wszystkim : gwarancje procesowe stron, obrońców, pełnomocników, przedstawicieli ustawowych, gwarancje procesowe osób występujących w charakterze źródeł dowodowych (świadków, biegłych), ...

Kwestie podstaw wydawania orzeczenia w sprawie karnej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

Omów kwestie podstaw wydawania orzeczenia w sprawie karnej. Podstawę każdego orzeczenia stanowić może tylko całokształt okoliczności ujawnionych w postępowaniu, mających znaczenie dla rozstrzygnięcia (art. 92). Podstawę wyroku może z kolei stanowić jedynie całokształt okoliczności ujawnionych w tok...

Przesłanki ujęcia osoby-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

Omów przesłanki ujęcia osoby ujęcie - każdy (nie tylko pokrzywdzony) ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, jeżeli: zachodzi obawa ukrycia się tej osoby nie można ustalić jej tożsamości Jeśli sprawca nie został ujęty, moż...

Organy uprawnione do prowadzenia postępowania przygotowawczego-opracow...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 252

Podaj organy uprawnione do prowadzenia postępowania przygotowawczego Art. 298 kpk: § 1. Postępowanie przygotowawcze prowadzi prokurator, a w zakresie przewidzianym w ustawie - Policja. W wypadkach przewidzianych w ustawie uprawnienia Policji przysługują innym organom. § 2. Określone w ustawie czynn...