Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 246

Celtic Revision-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Marzena Kubisz
 • History of English Language Region
Pobrań: 84
Wyświetleń: 644

Celtic Revision -Time: 1000/800BC- 43 AD -Dynamically developing society -Complex social system -Rich culture: trade (Tin, Jewellery), agriculture, artwork, first towns - St. Albans, Colchester (stockaded [palisada] villages) People were gen...

Prowadzenie rachunków bankowych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 7
Wyświetleń: 364

Prowadzenie rachunków bankowych NBP prowadzi rachunki:   1)  banków   2)  budżetu państwa   3)  Bankowego Funduszu Gwarancyjnego   3a) Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej - dla celów przeprowadzania rozli...

Szczególne obowiązki i uprawnienia NBP-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 0
Wyświetleń: 252

Szczególne obowiązki i uprawnienia NBP Założenia polityki pieniężnej, sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej oraz akty normatywne organów NBP i Komisji - ogłaszane są w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Prezes NBP wydaje Dziennik Urzędowy Narod...

Podstawowy system czasu pracy

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

Podstawowy system czasu pracy Podstawowy system obowiązuje z mocy ustawy zawsze wtedy, kiedy poprawnie nie został wprowadzony system szczególny. Cechy systemu podstawowego: 8 godzinny dzień pracy - jest to norma sztywna. Przeciętnie 40 godzin w tygodniu . Przeciętnie 5 dni w tygodniu . Okres rozlic...

Przedawnienie roszczeń o urlop

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 350

Przedawnienie roszczeń o urlop Roszczenie o urlop wygasa z upływem 3 lat od daty kiedy stał się wymagalny : SN - bieg przedawnienia roszczenia rozpoczyna się ostatniego dnia roku kalendarzowego w którym pracownik uzyskał prawo do urlopu , chyba że szczególne przepisy stanowią inaczej. Bieg przedaw...

Przygotowanie zawodowe - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

Przygotowanie zawodowe Przygotowanie zawodowe występuje w dwóch formach: nauka zawodu (24 - 32 miesięcy, w wyjątkowych okolicznościach można jeszcze przedłużyć o 12 miesięcy) - jest to połączenie teorii z praktyką. Młodociany może być zatrudniony tylko do takiej pracy jaką obejmuje program praktycz...

Źródła prawa pracy

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 126
Wyświetleń: 665

Źródła prawa pracy Źródła ponadnarodowe : Źródła prawa pracy o charakterze uniwersalnym . Źródła o charakterze regionalnym . Źródła prawa pracy o charakterze europejskim. Krajowe źródła prawa pracy w znaczeniu konstytucyjnym(ustala państwo): Kodeks pracy Ustawy szczególne rozporządzenia Specy...

Wykład o ustroju

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

USTRÓJ - ustawowa regulacja - wymagają jej wszystkie kwestie, które łączą się z ustawą zasady tworzenia organu reguły kreacji organu organy organu ochrony prawnej organizacja wewnętrzna sytuacja prawna osób wchodzących w skład organu zasady i kryteria doboru osób wchodzących w skład organu odpo...

Rodzaje ochrony prawnej - charakter represyjny, prewencyjny

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 511

Rodzaje ochrony prawnej (wykł.). Może mieć charakter represyjny jak i prewencyjny. Ochrona o charakterze represyjnym zachodzi wtedy, gdy zostanie naruszone prawo. Ochrona ta polega na zastosowaniu -w stosunku do naruszającego prawo- normy prawnej w postaci represyjnej. Ochrona prewencyjna zachodzi...

Fundusz leśny - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 952

Fundusz leśny Został utworzony na podstawie ust. o lasach i nie posiada osobowości prawnej. Dysponentem jest Dyrektor Generalny „Lasów Państwowych”. Dochodami funduszu są m.in.: -należności, opłaty, kary związane z wyłączeniem z produkcji g...