Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 239

Rada Ministrów - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 413

Rada Ministrów Rada Ministrów jest drugim, obok prezydenta, podstawowym segmentem władzy wykonawczej (egzekutywy). RM to naczelny organ konstytucyjny państwa, którego skład, tryb powoływania oraz sposób i zakres działania określają postanowienia konstytucyjne i regulacje niższego rzędu. RM stanow...

Referendum w sprawie zmiany konstytucji - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588

Referendum w sprawie zmiany konstytucji referendum może stać się elementem procedury zmiany konstytucji, ale dopiero po uchwaleniu przez Sejm i Senat ustawy zmieniającej Konstytucję może dotyczyć zmiany tylko przepisów dotyczących rozdziałów I, II lub XII konstytucji przeprowadzenia referendum mu...

Rodzaje aktów prawa wewnętrznego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 399

Rodzaje aktów prawa wewnętrznego Wyliczenie aktów prawa wewnętrznego nie ma charakteru zamkniętego. System ten ma charakter otwarty i choć Konstytucja wymienia tylko: uchwały Rady Ministrów zarządzenia Prezesa Rady Ministrów i ministrów to nie ma konstytucyjnego zakazu, by przepisy ustawowe upow...

Prawo wyborcze a ujęcie przedmiotowe

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

różnica pomiędzy prawem wyborczym w ujęciu przedmiotowym a systemem wyborczym System wyborczy - to całokształt prawnych i pozaprawnych reguł określających sposób przygotowania, przeprowadzenia i ustalenia wyników wyborów. Prawo wyborcze jest zawsze elementem (podstawowym) systemu wyborczego. Poza n...

Samodzielność - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

samodzielność JST nie ma charakteru absolutnego Ograniczenia samodzielności jednostek samorządu terytorialnego mogą być dokonywane jedynie w drodze ustawowej i muszą czynić zadość pewnym wymaganiom materialnym. Chodzi tu o to, by ingerencja ustawodawcy w sferę samodzielności gmin nie była nadmierna...

Zasady niepodległości i suwerenności państwa - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 287

Scharakteryzuj zasadę niepodległości i suwerenności państwa Niepodległość państwa - oznacza odrębny byt państwowy Rzeczypospolitej i istnienie Polski w jej obecnych granicach Suwerenność państwa - oznacza zdolność państwa do samodzielnego decydowania o wszystkich dotyczących go sprawach i samodzie...

Scharakteryzuj zasadę suwerenności - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

Scharakteryzuj zasadę suwerenności Zasada ta wskazuje suwerena - czyli tego, do kogo należy władza w państwie. Zgodnie z Konstytucją RP władza zwierzchnia należy do Narodu, czyli do wszystkich obywateli RP. Oznacza to, że władzy nie może uzurpować sobie żadna węższa klasa czy grupa społeczna. Naró...

Skład NIK - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

skład NIK NIK jest organem kolegialnym, ale w jej strukturze wyeksponowano rolę prezesa Prezes NIK jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu Prezes jest powoływany na 6 lat ponowne powołanie dopuszczone jest tylko raz nie może zajmować żadnego innego stanowiska z wyjątkiem profesora szkoły wyżs...

Skład TK - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 707

Skład TK TK składa się z 15 sędziów, wybieranych na 9-letnią kadencję sędzią może być osoba: „wyróżniająca się wiedzą prawniczą” (Konstytucja) - kryterium nieostre posiadająca kwalifikacje do zajmowania stanowiska sędziego SN lub sędziego NSA sędziowie są wybierani przez Sejm kandydatów na sta...

Skutek prawny opróżnienia - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

Skutek prawny opróżnienia urzędu prezydenta po stronie Marszałka Sejmu powstaje obowiązek zarządzenia nowych wyborów w określonych terminach Marszałek Sejmu przejmuje wykonywanie obowiązków prezydenta (wówczas funkcje sejmowe powinien sprawować jeden z wicemarszałków jeżeli Marszałek Sejmu nie mo...