Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 227

Zasady postępowania ze skargami złożonymi do Europejskiego Trybunału P...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 203

Zasady postępowania ze skargami złożonymi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Skład sędziów decyduje o nadaniu biegu sprawie (skład 3 sędziów - Komitet Trybunału). Następnie Izba zachęca strony do polubownego załatwienia sprawy - jeśli dojdzie do rozprawy, w większości spraw orzeka w składzi...

Kodeks Postępowania Karnego

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756

Kodeks Postępowania Karnego (1791/1795) Kodeks postępowania karnego, wprowadzony w życie najpierw 1791, uchylony na czas wielkiego terroru, powrotnie wprowadzony w życie w 1795 roku. Kodeks ten po raz pierwszy wprowadzał namiastkę procesu mi...

Parlament Europejski - geneza, podstawy prawne działania, charakter o...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 721

Parlament Europejski - geneza, podstawy prawne działania, charakter organu, skład, charakter mandatu posła do PE, status posła do PE, organizacja wewnętrzne PE, kompetencje PE, tryb działania Instytucja UE, będąca odpowiednikiem jednoizbowego parlament reprezentująca obywateli państw należących do U...

Podmiotowość organizacji międzynarodowych

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756

Podmiotowość organizacji międzynarodowych oznacza możliwość samodzielnego i niezależnego od państw członkowskich występowania przez organizację w płaszczyźnie międzynarodowej czyli: - prawo zawierania umów międzynarodowych - prawo legacji czy...

Zagadnienie podmiotowości prawnej UE

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 567

Zagadnienie podmiotowości prawnej UE Nadał ją traktat lizboński. Jako podmiot prawa międzynarodowego może zawierać umowy międzynarodowego w granicach objętych jej ...

Miarkowanie odszkodowania

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

MIARKOWANIE ODSZKODOWANIA Wielkość należnego odszkodowania ustala się wg reguł zawartych w art. 361- 362 KC. Odstępstwo od tej zasady wprowadza art. 440 KC wskazując podstawę miarkowania wysokości odszkodowania, jeżeli ze względu na stan majątkowy poszkodowanego lub osoby odpowiedzialnej wymagają t...

Świadczenia w miejscu wykonania - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 714

ŚWIADCZENIE W MIEJSCE WYKONANIA Zobowiązanie wygasa, gdy dłużnik w celu zwolnienia się z jego spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie od pierwotnie ustalonego. Zdarzenie to obejmuje dwa następujące elementy: Umowę miedzy dłużnikiem a wierzycielem, co do zmiany przedmiotu świadczenia Faktycz...

Przedmiot a treść świadczeń - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Przedmiot a treść świadczenia Świadczenie- zachowanie się dłużnika zgodne z treścią zobowiązania i czyniące zadość interesom wierzyciela. Zachowanie to może dotyczyć dóbr materialnych lub niematerialnych, które określa się mianem przedmiotu świadczenia, np. gdy zobowiązanie dłużnika polega na przen...

Solidarność niewłaściwa - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 273

SOLIDARNOŚĆ NIEWŁAŚCIWA Dłużnicy z różnych tytułów prawnych zobowiązani są spełnić na rzecz tego samego wierzyciela identyczne świadczenie- z tym skutkiem, że spełnienie go przez jednego z dłużników zwalnia pozostałych. Każdy z dłużników odpowiada wobec wierzyciela za całość świadczenia. Ten, kto ...

Struktura prawna zobowiązań - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

STRUKTURA PRAWNA ZOBOWIĄZAŃ SOLIDARNYCH Doktryna polska przychyla się ku koncepcji wielości więzów obligacyjnych w zobowiązaniach solidarnych. Eksponując dopuszczalność zajmowania niejednolitej pozycji prawnej przez poszczególnych dłużników lub wierzycieli solidarnych. Zobowiązania solidarne są w z...