Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 208

Istotę przesłanki „oskarżony zmarł”-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 420

Przedstaw istotę przesłanki „oskarżony zmarł” oraz omów możliwości odmowy wszczęcia lub umorzenia postępowania przygotowawczego w oparciu o tę przesłankę w zależności od określonego stanu faktycznego. Według art. 17 § 1 pkt 5 proces jest niedopuszczalny, gdy oskarżony zmarł. Jeżeli śmierć oskarżon...

Możliwości prowadzenia badań podejrzanego i oskarżonego-opracowanie...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Przedstaw możliwości prowadzenia badań podejrzanego i oskarżonego badania psychologiczne badania go przez innych lekarzy (art. 74 kpk - służą one zebraniu danych, m.in. o osobowości oskarżonego badania mające na celu bliższe poznanie (art.213) nakazuje ustalenie jego tożsamości, wieku stosunków r...

Obowiązki świadka-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 455

Przedstaw obowiązki świadka. Na świadku ciążą następujące obowiązki procesowe : 1.Obowiązek stawienia się na wezwanie (art. 177 & 1 in principio). Od tego obowiązku istnieją pewne zwolnienia np.: świadka który nie może stawić się na wezwanie z powodu choroby i innej przeszkody, można przesłucha...

Procedura listu żelaznego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

Przedstaw procedurę listu żelaznego LIST ŻELAZNY -gwarantuje oskarżonemu, że z chwilą złożenia oświadczenia, że stawi się do sądu lub prokuratury będzie odpowiadał z wolnej stopy. Wydaje go właściwy sąd okręgowy. Zapewnia pozostawanie na wolności aż do prawomocnego ukończenia post., jeśli: 1) będzi...

Procesowy tryb ogłaszania oraz doręczania orzeczeń i zarządzeń w postę...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

Przedstaw procesowy tryb ogłaszania oraz doręczania orzeczeń i zarządzeń w postępowaniu przygotowawczym i jurysdykcyjnym. Ogłoszenie wyroku przez przewodniczącego odbywa się ustnie i publicznie (wszyscy z wyjątkiem sądu stoją). - ogłoszenie wyroku - podanie do wiadomości faktu zgłoszenia zdania od...

Rodzaje środków przymusu karno procesowego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637

Przedstaw rodzaje środków przymusu karno -procesowego Środki Przymusu - zapewniają prawidłowy przebieg i skuteczność postępowania. Rodzaje: zatrzymanie środki zapobiegawcze przeszukanie oskarżonego list żelazny kary porządkowe zabezpi...

Rodzaje zatrzymań w zależności od podstaw prawnych i przesłanek faktyc...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

Przedstaw rodzaje zatrzymań w zależności od podstaw prawnych i przesłanek faktycznych Rodzaje zatrzymania 1) Zatrzymanie porządkowe (prewencyjne)-wobec osób stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, mienia.(Ustawa o policji) 2) //penitencjarne- wobec osób pozbawionych wolności, które ...

Różnica między dowodem rzeczowym a dokumentem-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 448

Przedstaw różnicę między dowodem rzeczowym a dokumentem. Dokumentem w rozumieniu prawa procesowego jest w istocie jedynie każde stwierdzenie pismem ręcznym, maszynowym lub drukiem okoliczności istotnej dla postępowania Dowody rzeczowe to dowody przy których źródłem jest rzecz w szerokim tego słowa...

Stanowisko prawne pokrzywdzonego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 364

Przedstaw stanowisko prawne pokrzywdzonego. Podaj pojęcie pokrzywdzonego. Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, a także instytucja państwowa, samorządowa lub społeczna, choćby nie miała osobowości prawnej, której dobro prawne zostało ...

Uprawnienia biegłego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

Przedstaw uprawnienia biegłego. Biegłym może być też osoba nie będąca obywatelem polskim i zamieszkała za granicą; pracownicy organów ścigania mający odpowiednią wiedzę specjalistyczną i inni. Powołanym biegłym udostępnia się w miarę potrz...