Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 207

Zadania lewej i prawej półkuli mózgowej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651

ZADANIA LEWEJ I PRAWEJ PÓŁKULI MÓZGOWEJ . LEWA PÓŁKULA (zadania): porównuje litery i zauważa obecność lub brak zrębów dialektycznych odbiera, rozpoznaje, różnicuje dźwięki mowy analizuje materiał związany z cichym czytaniem rozpoznaje rymy dokonuje złożonych operacji werbalnych PRAWA PÓŁKULA (zadan...

Źródła i czynności dowodowe-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 420

Co to są źródła, środki i czynności dowodowe (podaj przykłady). Źródło dowodowe - źródło informacji o faktach, np. osoba oskarżonego, świadka lub biegłego oraz rzecz, miejsce, ciało czy dokument; Środek dowodowy - informacje płynące ze źródeł dowodowych w sposób przez prawo procesowe określony, np...

Pojęcie i istota zatrzymania osoby-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 518

Określ pojęcie i istotę zatrzymania osoby. Zatrzymanie jest forma pozbawienia wolności. Art. 41 konstytucji stanowi, ze każdemu zapewnia się nietykalność osobistą; pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i trybie określonym w ustawie. Zatrzymanie zostało ujęte w kodeks...

Dowodzenie na podstawie poszlak-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 854

Omów dowodzenie na podstawie poszlak . Poszlaką (faktem dowodowym ubocznym) jest fakt uboczny obciążający oskarżonego, a dowód poszlakowy to dowód z poszlak, czyli faktów ubocznych niekorzystnych dla tego podmiotu. W procesie poszlakowym trafność dokonanych ustaleń występuje dopiero wówczas, gdy ...

Stosowanie analogii w prawie karnym procesowym-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

Omów stosowanie analogii w prawie karnym procesowym. Analogia - czyli metoda wypełniania luk w ustawie, występuje jako analogia legis, analogia z ustawy - gdy lukę wypełnia się za pomocą istniejącego przepisu podobnego i analogia iuris, ana...

Zasada domniemania niewinności-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 399

Omów zasadę domniemania niewinności Zasada d.n. to dyrektywa, zgodnie z którą oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu. Zasada zmusza oskarżyciela do poszukiwania i przedstawiania dowodów, chroni niewinnego przed skazaniem, zobowiąz...

Przypadki śledztwa obligatoryjnego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 455

Podaj przypadki śledztwa obligatoryjnego. Śledztwo obligatoryjnie prowadzi się w sprawach: o zbrodnie, o występki - gdy osobą podejrzaną jest sędzia, prokurator, funkcjonariusz Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Pojęcie prawa karnego procesowego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 378

Pojecie prawa karnego procesowego Prawo karne procesowe to ogół norm prawnych regulujących postępowanie karne. Pr. karne proc. to normy stwarzające prawną podstawę działania, zaś postępowanie karne to działanie wykonywane na podstawi...

Istota przesłanki „abolicja” -opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 364

Przedstaw istotę przesłanki „abolicja” oraz omów możliwości odmowy wszczęcia lub umorzenia postępowania przygotowawczego w oparciu o tę przesłankę w zależności od określonego stanu faktycznego W art. 17 § 1 dodany został pkt 11 z achodzi inna oko...