Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 197

Kompetencje organu wykonawczego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Kompetencje organu wykonawczego Organ wykonawczy wykonuje uchwały rady (sejmiku) i realizuje zadania swojej jednostki samorządu terytorialnego, określone w przepisach prawa, w szczególności przygotowuje projekty uchwał rady (sejmiku) wykonuje budżet i inne uchwały rady (sejmiku) gospodaruje mien...

Konstytucyjne uregulowania dotyczące samorządu terytorialnego-opracowa...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

konstytucyjne uregulowania dotyczące samorządu terytorialnego postanowienia konstytucyjne dot. samorządu terytorialnego sformułowano w sposób ogólny, odnosząc je do JST w ogóle. ustrój władzy lokalnej musi być oparty na istnieniu gmin, wyraźnie zapisano jedynie konieczność istnienia samorządu na ...

Hierarchiczna budowa systemu źródeł prawa - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 294

Na czym polega hierarchiczna budowa systemu źródeł prawa Hierarchiczna budowa systemu źródeł prawa polega na ujęciu źródeł prawa powszechnie obowiązującego w system zbudowany na zasadzie wzajemnego podporządkowania i usytuowaniu konstytucji i ustaw na szczycie tej hierarchii. System ten wyjaśnia ja...

Instytucja rejestrów i spisów wyborców - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 497

Na czym polega instytucja rejestrów i spisów wyborców? Każda gmina prowadzi stały rejestr wyborców obejmujący wszystkie stale zamieszkałe na terenie gminy osoby, którym przysługuje prawo wyborcze. Rejestr ten jest wykorzystywany przy wszy...

Prawo do rzetelnej procedury sądowe - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

Na czym polega prawo do rzetelnej procedury sądowe na prawie do sądu - odnoszącym się do wszelkich spraw i sporów, w których jednostka jest stroną (karne, cywilne, administracyjne) na prawie do obrony - odnoszącym się do sytuacji jednostki w postępowaniu karnym praw do obrońcy z urzędu, prawo do ...

Szczególna moc prawna ustawy - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 931

Na czym polega szczególna moc prawna ustawy? zajmuje najwyższe miejsce w hierarchii aktów prawa krajowego, zaraz po konstytucji ustawa ma samoistnie moc powszechnie obowiązującą - do jej wydania nie jest potrzebne żadne szczególne upoważnienie ustawa może być zmieniona, uchylona lub zawieszona ty...

szczególna treść konstytucji - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

Na czym polega szczególna treść konstytucji? Szczególna treść konstytucji polega na zakresie (szerokości) i sposobie (szczegółowości) regulowanych materii. Zakres materii ma charakter uniwersalny - konstytucja reguluje całokształt kwestii ustrojowych państwa: ogólne zasady ustroju państwa ustrój ...

Zasada większości względnej - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

Na czym polega zasada większości względnej i kiedy jest stosowana w Polsce? Zasada ta odnosi się do sposobu ustalania wyniku głosowania. Wybrany zostaje ten, kto uzyskał największą liczbę głosów. Jest to

Uprawnienia pracownicze wynikające z konstytucji - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

Na czym polegają uprawnienia pracownicze wynikające z konstytucji? Konstytucja nie przyznaje obywatelom prawa do pracy - z uwagi na nierealność realizacji. Formułuje natomiast ogólną zasadę „praca znajduje się pod ochroną RP”. nakaz zmierzania do pełnego zatrudnienia nakaz realizacji programów zw...