Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 190

Ochrona uzdrowiskowa - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

Ochrona uzdrowiskowa Rozporządzenie RM uznaje obszar za: Uzdrowisko Obszar ochrony uzdrowiskowej Uznanie za uzdrowisko/ obszar ochrony uzdrowiskowej  wyznaczenie stref ochronnych (kategorii A, B, C) Obowiązują w nich ustawowe ograniczenia ...

Opłaty podwyższone - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

Opłaty podwyższone (sankcyjne) W prawie ochrony środowiska dotyczą one podmiotu korzystającego ze środowiska (powietrze, ścieki, pobór wód) bez wymaganego pozwolenia Opłata podwyższona o 500% Opłata podwyższona związana z odpadami: Składowanie bez zatwierdzenia instrukcji eksploatacji składowisk...

Państwowa służba hydrologicznometeorologiczna - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Państwowa służba hydrologicznometeorologiczna oraz hydrogeologiczna Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zadania: osłona hydrologiczna i meteorologiczna społeczeństwa i gospodarki rozpo...

Prawo emisyjne - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 875

Prawo emisyjne Według prawa ochrony środowiska emisją są wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio do powietrza, gleby, wody lub ziemi: Substancje (pierwiastki, ich związki, mieszaniny, roztwory) Energie (ciepło, hałas,

Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe Ustawa z 11 maja 2007r. Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe to obiekty o pow. sprzedaży powyżej 400m2, w których prowadzona jest jakakolwiek działalność handlowa Utworzenie wymaga zgody wójta Zgodnej z:

Domniemanie prawne-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 406

DOMNIEMANIA PRAWNE- w doktrynie ich charakter jest sporny. Ustawodawca w określonych sytuacjach z istnieniem określonej normy wiąże stan faktyczny podporządkowany innej normie. Np: art62KRiOp.- domniemanie prawne zw. z relacją między normami prawnymi- ojcostwa- męża matki. Wszystkie domniemania pra...

Dowód prima facie-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1288

DOWÓD PRIMA FACIE- KPC nie zna tego pojęcia. Konstrukt pochodzący z trad. anglo-saskiej i jego zaleta ujawnia się szczególnie w obrocie konsumenckim czy też w sprawach w których wpływ na roszczenie mają skomplikowane okoliczności natury techniczn...

Postępowania pojednawcze-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Postępowania pojednawcze Postępowania pojednawczego nie można zaliczyć do ADR. Postępowanie to jest wszczynane przed postępowaniem rozpoznawczym. Celem jego jest zawarcie ugody przed sędzią sadu rejonowego w składzie jednoosobowym. Do wszczęcia postępowania pojednawczego wystarczy wniosek jednej ze...

Zdolność postulacyjna-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756

ZDOLNOŚĆ POSTULACYJNA: Zdolność do osobistego działania i podejmowania czynności przed sądem. Jej brak może wynikać z przyczyn natury faktycznej lub prawnej. Strona będzie pozbawiona tej zdolności gdy faktycznie i fizycznie nie jest w stanie działać w postępowaniu. Brak tej zdolności z przyczyn ...

Właściwość prawa siedziby przedsiębiorstwa-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 343

WŁAŚCIWOŚĆ PRAWA SIEDZIBY PRZEDSIĘBIORSTWA. 9.3 Jeżeli osoba prawna dokonuje czynności prawnej w zakresie swego przedsiębiorstwa - podlega prawu państwa w którym znajduje się siedziba tego przedsiębiorstwa. Wyjątek ten dotyczy jedynie zdolności, nie obejmuje zaś pozostałych elementów statutu osoby...